REGULAMIN PLATFORMY POMOCNI.PL

§ 1

Niniejszy Regulamin został udostępniony na stronie pod adresem https://opiekaseniora.pl/Regulamin.html, z możliwością jego odtwarzania i utrwalania poza systemem informatycznym. Regulamin można bezpłatnie pobrać i zapisać na dysku.

Regulamin określa zasady korzystania ze wszystkich Serwisów, a w szczególności zasady:

 1. przeglądania treści, w tym Treści udostępnionych w Serwisach,
 2. przeglądania Profili i Ofert,
 3. dokonywania Rejestracji,
 4. prowadzenia Kont użytkowników,
 5. dodawania Ofert,
 6. tworzenia Profili,
 7. możliwości kontaktowania się z innymi Użytkownikami,
 8. dodawania i weryfikacji Referencji,
 9. korzystania z Usług subskrypcyjnych i innych usług,
 10. dokonywania płatności,
 11. uprawnienia Użytkownika do odstąpienia od umowy prowadzenia Konta użytkownika i Usług subskrypcyjnych,
 12. wypowiedzenia umowy prowadzenia Konta użytkownika i Usług subskrypcyjnych,
 13. składania i rozpatrywania reklamacji,
 14. korzystania z newslettera.

Niektóre z Serwisów mogą zawierać usługi oraz funkcje niedostępne dla innych Serwisów, ze względu na specyfikę każdego z Serwisów. Ponadto niektóre usługi mogą być dedykowane jedynie dla wybranej kategorii Użytkowników, w zależności od charakteru i sposobu korzystania z Serwisów. Ewentualne odmienności zostały opisane w niniejszym Regulaminie oraz regulaminach szczegółowych, stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu.

Użytkownicy, a także wszystkie osoby pragnące uzyskać informacje na temat działania i zasad funkcjonowania Serwisów mogą skontaktować się z Administratorem pod adresem poczty elektronicznej pomoc@pomocni.pl oraz z Centrum Pomocy.

§ 2

SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Następujące pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio:
  1. Agencja – Użytkownik, który może zarówno publikować Oferty oraz odpowiadać na opublikowane Oferty.
  2. Administrator – Burda Media Home sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarskiej 15, (02-674) Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000312005, NIP: 7010135745, REGON: 141504850.
  3. Cennik – spis odpłatnych usług dostępnych w Serwisach wraz z podaniem ceny danej usługi, znajdujący się pod adresem https://opiekaseniora.pl/cennik-serwisow.
  4. Kod rabatowy - kod w postaci ciągu znaków udostępniany Użytkownikowi, pozwalający na obniżenie ceny Usługi subskrypcyjnej.
  5. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, bądź inna osoba, wobec której przepisy prawa nakazują stosowanie przepisów dotyczących Konsumenta.
  6. Konto Premium – odpłatna usługa subskrypcyjna Serwisów dedykowana Użytkownikom oferującym zlecenia tj. poszukującym osób realizujących zlecenia na rzecz tych Użytkowników oraz Agencjom, które poszukują Użytkowników, którzy zrealizują zlecenia na rzecz osób trzecich.
  7. Konto użytkownika – oznaczony adresem email i hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie informatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika w Serwisach. Założenie Konta użytkownika wymaga dokonania Rejestracji.
  8. Oferty – ogłoszenia zawierające propozycje zleceń zamieszczane w Serwisach przez Użytkowników oferujących zlecenia.
  9. Platforma – Platforma Pomocni.pl administrowana przez Administratora, składająca się z Serwisów.
  10. Polityka prywatności - szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach ochrony prywatności Użytkowników oraz odwiedzających Serwisy.
  11. Praca od Zaraz – odpłatna usługa subskrypcyjna dedykowana Użytkownikom poszukującym zleceń w serwisach www.pomocedomowe.pl, www.opiekaseniora.pl, www.opiekazwierzat.pl oraz www.korepetycje.edu.pl,.
  12. Potwierdzona tożsamość – oznaczenie Profilu, dostępne po dokonaniu weryfikacji przez Administratora zgodności wprowadzonych przez Użytkownika danych.
  13. Potwierdzony telefon - oznaczenie Profilu, dostępne po dokonaniu przez Administratora weryfikacji zgodności wprowadzonego przez Użytkownika numeru telefonu.
  14. Profil – publiczna część Konta użytkownika poszukującego zleceń, zawierająca informacje o Użytkowniku poszukującym zleceń.
  15. Referencje - opinia wystawiana Użytkownikowi poszukującemu zaleceń i publikowana na Profilu.
  16. Regulamin - niniejszy Regulamin wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
  17. Rejestracja – proces pozwalający na założenie Konta użytkownika.
  18. Serwisy, Serwis – strony internetowe: www.niania.pl, www.pomocedomowe.pl, www.opiekaseniora.pl, www.opiekazwierzat.pl,www.korepetycje.edu.pl oraz remontuj.pl, które są częścią platformy Pomocni.pl.
  19. Treści – wszystkie treści, w tym zdjęcia, publikowane przez Użytkowników w Serwisach.
  20. Usługi subskrypcyjne – łącznie wszystkie płatne usługi wymagające subskrypcji, dostępne w Serwisach, uregulowane w regulaminach szczegółowych stanowiących załączniki do Regulaminu.
  21. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia o pełnej zdolności do czynności prawnych, bądź o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała Rejestracji i posiada Konto użytkownika. W przypadku osób fizycznych o ograniczonej zdolności do czynności prawnych do dokonania Rejestracji potrzebna jest zgoda przedstawiciela ustawowego. Użytkownik może być zarejestrowany jako poszukujący zleceń, oferujący zlecenia albo jako Agencja

§ 3

INFORMACJE OGÓLNE. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISÓW

 1. Każda osoba korzystająca z Serwisu zobowiązana jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystanie z Serwisu następuje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, obsługującego technologię JavaScript, wyposażonego w sprawny system operacyjny w aktualnej wersji, np. Linux, Windows, iOS, OSX, a także zainstalowanie na urządzeniu aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak np.: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub innej kompatybilnej.
 3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz korzystanie z sieci Internet, nawet mimo używania systemów zabezpieczających przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami oraz ryzykami takimi jak m.in.:
  1. złośliwe oprogramowanie – aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery i inne,
  2. programy śledzące działania Użytkownika w sieci, gromadzące informacje o Użytkowniku i wysyłające je autorowi programu,
  3. wyłudzanie informacji poufnych przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (phishing),
  4. programy szpiegujące (spyware),
  5. spam,
  6. włamania do systemu teleinformatycznego z użyciem narzędzi hakerskich jak exploit czy rootkit.
 4. W celu uniknięcia powyższych zagrożeń urządzenia elektroniczne, wykorzystywane w celu podłączenia do sieci Internet powinny być zaopatrzone w program antywirusowy.
 5. Ochronę przed wskazanymi wyżej zagrożeniami mogą również zapewnić:
  1. zapory sieciowe,
  2. regularna aktualizacja oprogramowania,
  3. zapoznawanie się z informacjami dot. licencji oraz instalacji programów,
  4. regularne skanowanie systemu programem antywirusowym,
  5. szyfrowanie transmisji danych,
  6. nieotwieranie wiadomości elektronicznych nieznanego pochodzenia,
  7. używanie legalnych programów i aplikacji,
  8. instalacja programów prewencyjnych do wykrywania i zapobiegania włamaniom.
 6. Korzystanie z niektórych usług dostępnych w Serwisach może dodatkowo wymagać posiadania poczty elektronicznej, numeru telefonu, możliwości realizacji przelewów pieniężnych lub posiadania karty płatniczej.
 7. Z chwilą wejścia na stronę internetową Serwisu dochodzi do zawarcia przez każdą osobę z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na:
  1. uzyskaniu dostępu do podglądu Ofert i Profili, bez danych kontaktowych,
  2. uzyskaniu dostępu do podglądu części Referencji,
  3. możliwości składania i rozpatrywania reklamacji,
  4. udostępnieniu pozostałych funkcjonalności Serwisu niewymagających Rejestracji.
 8. Dokonanie Rejestracji jest nieodpłatne. Wraz z dokonaniem Rejestracji dochodzi do zawarcia przez Użytkownika umowy z Administratorem o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na:
  1. prowadzeniu Konta użytkownika,
  2. możliwości dodawania Ofert,
  3. możliwości skorzystania z Usług subskrypcyjnych (z wyłączeniem Serwisów korepetycje.edu.pl oraz remontuj.pl),
  4. możliwości skorzystania z Kodów rabatowych (z wyłączeniem Serwisów korepetycje.edu.pl oraz remontuj.pl),
  5. możliwości korzystania z newslettera,
  6. otrzymywania powiadomień o wpłynięciu odpowiedzi na Oferty,
  7. udostępnieniu pozostałych funkcjonalności Serwisu wymagających Rejestracji,

   - w stosunku do Użytkowników oferujących zlecenia oraz Agencji, oraz:

  8. możliwości stworzenia Profilu,
  9. możliwości odpowiadania na określoną w danym Serwisie ilość Ofert,
  10. możliwości wysłania prośby o Referencje (dotyczy wyłącznie Użytkowników poszukujących zleceń),
  11. możliwości skorzystania z usług Potwierdzona tożsamość oraz Potwierdzony telefon, w części Serwisów (dotyczy wyłącznie Użytkowników poszukujących zleceń),
  12. możliwości skorzystania z Usług subskrypcyjnych,
  13. możliwości skorzystania z Kodów rabatowych,
  14. możliwości korzystania z newslettera,
  15. udostępnieniu pozostałych funkcjonalności Serwisu wymagających Rejestracji.

   – w stosunku Użytkowników poszukujących zleceń oraz Agencji.

 9. Niektóre z usług świadczonych w Serwisach mają charakter odpłatny. Wraz z potwierdzeniem przez operatora płatności poprawnego wykonania pełnej płatności za daną Usługę subskrypcyjną, dochodzi do włączenia danej Usługi subskrypcyjnej i tym samym do zawarcia przez Użytkownika umowy z Administratorem o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na świadczeniu danej Usługi subskrypcyjnej.
 10. Zakres Usług subskrypcyjnych został opisany w regulaminach szczegółowych, stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu.
 11. Użytkownik zostanie każdorazowo poinformowany o odpłatności danej Usługi subskrypcyjnej przed dokonaniem jej wyboru wraz z podaniem ceny, okresów rozliczeniowych oraz zasad dostępu i rezygnacji z usługi. Ceny usług są dostępne również w Cenniku.
 12. Niezależnie od powyższego, każda osoba korzystająca z Serwisów ponosi w związku z korzystaniem z Serwisów koszt połączenia z serwerem, na którym znajdują się Serwisy, którego wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której korzystają osoby korzystające z Serwisów.
 13. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników Treści: bezprawnych, naruszających niniejszy Regulamin, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego, obraźliwych, wulgarnych jak również jakiekolwiek aktywności, które mogłyby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisów. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisów do celów sprzecznych z ich przeznaczeniem lub celów sprzecznych z prawem.
 14. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym, obraźliwym, wulgarnym, naruszającym Regulamin, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego charakterze Treści i przechowywanych w Serwisie, Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych Treści.
 15. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące kupującego będącego Konsumentem stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego (wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG i numerów PKD).
 16. Wobec podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 15 nie znajdują zastosowania art. 558 § 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego, art. 563 Kodeksu cywilnego oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego oraz § 7 ust. 4 i 5 niniejszego Regulaminu.

§ 4

REJESTRACJA

 1. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Serwisu, podając adres poczty elektronicznej oraz hasło, jak również pozostałe dane zawarte w formularzu rejestracyjnym. Dokonanie Rejestracji wymaga akceptacji warunków niniejszego Regulaminu. W zależności od charakteru i sposobu korzystania z Serwisów Użytkownik może otrzymać na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej wiadomość, z prośbą o potwierdzenie Rejestracji. Aktywacja Konta użytkownika następuje w takim wypadku poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przysłany w wiadomości. W pozostałych przypadkach Konto użytkownika aktywuje się w momencie zakończenia Rejestracji. Od momentu aktywacji Konta użytkownika, Użytkownik otrzymuje dostęp do swojego Konta użytkownika. Po dokonaniu Rejestracji każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym – adresu email oraz wybranego hasła.
 2. Rejestracja w jednym z Serwisów: www.niania.pl, www.opiekaseniora.pl, www.pomocedomowe.pl oraz www.opiekazwierzat.pl daje możliwość korzystania ze wszystkich tych Serwisów bez potrzeby dokonywania ponownej Rejestracji oraz przy pomocy tego samego adresu poczty elektronicznej oraz hasła. Z chwilą dokonania Rejestracji w danym Serwisie zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca prowadzenia Konta użytkownika w tym Serwisie. W celu rozpoczęcia korzystania z Konta użytkownika w pozostałych Serwisach, o których mowa w niniejszym ust. 2, Użytkownik powinien przejść na stronę internetową tego Serwisu i wyrazić zgodę na rozpoczęcie korzystania z Konta użytkownika w tym Serwisie. Z chwilą wyrażenia zgody dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia Konta użytkownika w tym Serwisie.
 3. Rejestracja w jednym z Serwisów: www.korepetycje.edu.pl oraz www.remontuj.pl daje możliwość korzystania z obydwu Serwisów bez potrzeby dokonywania ponownej Rejestracji oraz przy pomocy tego samego adresu poczty elektronicznej oraz hasła. Z chwilą dokonania Rejestracji w danym Serwisie zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca prowadzenia Konta użytkownika w tym Serwisie. W celu rozpoczęcia korzystania z Konta użytkownika w w drugim Serwisie, o którym mowa w niniejszym ust. 3, Użytkownik powinien przejść na stronę internetową tego Serwisu i wyrazić zgodę na rozpoczęcie korzystania z Konta użytkownika w tym Serwisie. Z chwilą wyrażenia zgody dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia Konta użytkownika w tym Serwisie.
 4. Użytkownik dokonując Rejestracji jest zobowiązany do podawania prawdziwych danych.
 5. Użytkownik może uzupełnić swoje Konto użytkownika informacjami o sobie, jak również dołączyć zdjęcie. Informacje, zdjęcie, jak również inne dane podane w formularzu Rejestracji (oprócz danych kontaktowych) oraz Oferta lub Profil będą widoczne publicznie również dla osób korzystających z Serwisów, które nie posiadają Konta użytkownika. Dołączone zdjęcie powinno zawierać wizerunek Użytkownika.
 6. Zabrania się podawania danych kontaktowych Użytkownika poza rubrykami do tego wyznaczonymi w formularzu Rejestracji i ustawieniach Konta użytkownika, tj. w szczególności: na zdjęciach dołączonych do Profilu/Oferty, jak również w treści informacji o Użytkowniku widocznej publicznie. Zabrania się również zamieszczania fikcyjnych zdjęć, zdjęć niezwiązanych z działalnością Serwisu, grafik, animacji oraz zdjęć zawierających treści słowne. Administrator ma prawo do ukrycia lub usunięcia z Profilu/Oferty wszelkich danych kontaktowych podanych niezgodnie ze zdaniem poprzednim, jak również zdjęć posiadających cechy wskazane w zdaniu poprzednim. Jeżeli dane kontaktowe zostały udostępnione na zdjęciu dołączonym do Profilu/Oferty, Administrator ma prawo usunąć takie zdjęcie.
 7. W celu zwiększenia swojej wiarygodności w Serwisach, Użytkownik z udziałem Administratora może dokonać potwierdzenia wprowadzonych przez niego danych, w szczególności dotyczących tożsamości Użytkownika oraz numeru telefonu. W tym celu Użytkownik może wykonać na rzecz Administratora przelew weryfikacyjny w wysokości 1 zł za pomocą operatora płatności. Po potwierdzeniu danych uzyskanych z systemu operatora płatności z danymi wprowadzonymi przez niego w Serwisach (imię i nazwisko), Administrator zleca operatorowi zwrot kwoty wpłaconej przez Użytkownika na jego rzecz. Zwrot kwoty następuje niezależnie od potwierdzenia poprawności danych wprowadzonych w Serwisach przez Użytkownika. W celu potwierdzenia numeru telefonu Użytkownik powinien przesłać wiadomość SMS, o indywidualnej dla każdego Serwisu treści, na numer telefonu wskazany na Koncie użytkownika. Poprawne przejście procesu potwierdzenia danych pozwala na oznaczenie Profilu oznaczeniem Potwierdzona tożsamość oraz Potwierdzony telefon.
 8. Po dokonaniu potwierdzenia oraz uzyskania oznaczenia „Potwierdzona tożsamość” Użytkownik nie może samodzielnie zmienić danych w postaci imienia, nazwiska widocznych na jego Profilu. W celu zmiany powyższych danych należy skontaktować się z Administratorem.
 9. Jedna osoba może posiadać tylko jedno Konto użytkownika w danym Serwisie. Niedozwolone jest udostępnianie Konta użytkownika osobom trzecim.
 10. W zależności od kategorii Użytkownika, po dokonaniu subskrypcji jednej z Usług subskrypcyjnych Użytkownicy zarejestrowani, jako oferujący zlecenia mogą kontaktować się jedynie z Użytkownikami poszukującymi zleceń oraz Agencjami, zaś Użytkownicy zarejestrowani jako poszukujący zleceń mogą kontaktować się jedynie z Użytkownikami oferującymi zlecenia oraz Agencjami.

§ 5

ROZWIĄZANIE UMOWY ORAZ PRAWO KONSUMENTÓW DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Umowa dotycząca prowadzenia Konta użytkownika zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. Użytkownik może usunąć Konto Użytkownika w wybranym przez siebie Serwisie. W tym celu po zalogowaniu do danego Serwisu, powinien przejść do panelu „Ustawienia” lub „Twoje konto” i kliknąć przycisk „Usuń konto”. W celu usunięcia Konta użytkownika w pozostałych Serwisach, w których logowanie następuje na podstawie tego samego adresu email oraz hasła, Użytkownik powinien zalogować się do tego Serwisu, w którym Konto użytkownika chce usunąć i dokonać czynności, o których mowa w niniejszym ust. 2.
 3. Użytkownik może również wysłać prośbę o usunięcie Konta użytkownika w danym Serwisie na adres pomoc@pomocni.pl
 4. Usunięcie Konta użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta użytkownika w wybranym Serwisie.
 5. W przypadku, jeżeli Użytkownik zawarł z Administratorem umowę o świadczenie wybranej Usługi subskrypcyjnej, usunięcie przez Użytkownika Konta użytkownika w Serwisie, w którym taka Usługa subskrypcyjna została wykupiona, nastąpi z upływem okresu rozliczeniowego, w którym Użytkownik wyraził wolę usunięcia konta zgodnie z ust. 2 lub 3.
 6. Administrator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą prowadzenia Konta użytkownika i innych usług w trybie natychmiastowym, tylko z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, dostarczania przez Użytkownika Treści bezprawnych, obraźliwych, naruszających niniejszy Regulamin, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego, w szczególności przypadku gdy Użytkownik wykorzystuje Serwisy do celów sprzecznych z ich przeznaczeniem lub sprzecznych z prawem, gdy Administrator uzyska wiarygodną informację, o tym że, Użytkownik nie wywiązuje się z umów zawartych z innymi Użytkownikami lub swoim zachowaniem może stanowić zagrożenie dla innych Użytkowników oraz innych osób.
 7. W sytuacji wskazanej w ust. 6 Administrator wypowiadając umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą prowadzenia Konta użytkownika i innych usług, uniemożliwi Użytkownikowi korzystanie z jego Konta użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przy pierwszej próbie logowania do Serwisu. Więcej informacji o powodzie wypowiedzenia Umowy przez Administratora ze skutkiem natychmiastowym, Użytkownik może uzyskać kontaktując się z Administratorem pod adresem poczty elektronicznej pomoc@pomocni.pl lub za pomocą formularza dostępnego w Centrum Pomocy.
 8. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy prowadzenia Konta użytkownika oraz Usług subskrypcyjnych bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 11. Pouczenie o odstąpieniu oraz formularz odstąpienia znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu. Prawo to nie przysługuje Użytkownikom, którzy nie są Konsumentami.
 9. Dla zachowania terminu 14 dni, Konsument powinien przesłać oświadczenie przed jego upływem na adres email pomoc@pomocni.pl lub listownie na adres siedziby Administratora – Burda Media Home sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa. W przypadku wysłania oświadczenia na adres mailowy wskazany w zdaniu poprzedzającym Administrator prześle Konsumentowi wiadomość email z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 10. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 11. Usługi subskrypcyjne świadczone w Serwisach polegają na dostarczaniu Konsumentowi treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub na wykonaniu przez Administratora usług na rzecz Konsumenta, za wyraźną zgodą Konsumenta. W takich wypadkach, jeżeli po poinformowaniu Użytkownika przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy, spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, bądź odpowiednio usługa została w pełni wykonana, prawo do odstąpienia od umowy Konsumentowi nie przysługuje.

§ 6

REFERENCJE

 1. Użytkownik poszukujący zleceń może wysłać prośbę do osób, dla których w przeszłości wykonywał zlecenie, o wystawienie Referencji.
 2. W celu przesłania prośby o Referencje Użytkownik powinien wypełnić formularz Referencji znajdujący się na jego Koncie użytkownika w danym Serwisie, wpisując imię, nazwisko adres poczty elektronicznej osoby oraz numer telefonu, do której kieruje prośbę o wystawienie Referencji.
 3. Prośba wygenerowana przez Administratora zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej osoby wskazanej przez Użytkownika w formularzu Referencji.
 4. Administrator zweryfikuje wystawione Referencje, kontaktując się bezpośrednio z osobą wystawiającą Referencje. W przypadku serwisu niania.pl, weryfikacja Referencji nastąpi jedynie w stosunku do Użytkowników poszukujących zleceń, którzy wykupili subskrypcję Konta Aktywna Niania.
 5. W przypadku stwierdzenia niezgodności wystawionych Referencji, jak również uzyskania informacji, że Referencje zostały wystawione przez samego Użytkownika, który wysłał prośbę o wystawienie Referencji lub przez osobę z nim spokrewnioną, Administrator może odmówić publikacji Referencji na Profilu, odmówić publikacji kolejnych Referencji, jak również może zawiesić działanie Konta użytkownika w każdym Serwisie, w jakim Użytkownik posiada Konto użytkownika.
 6. Zawieszenie Konta użytkownika przez Administratora z powodów opisanych w ust. poprzedzającym spowoduje czasowe uniemożliwienie Użytkownikowi korzystanie z Konta użytkownika. W celu ponownej aktywacji Konta użytkownika Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem pod adresem poczty elektronicznej pomoc@pomocni.pl lub za pomocą formularza dostępnego w Centrum Pomocy.

§ 7

REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z działaniem oraz korzystaniem z Serwisów, usługami dostępnymi w Serwisach mogą być składane elektronicznie na adres pomoc@pomocni.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, z dopiskiem “Reklamacja” w tytule maila/na kopercie listu.
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane osoby składającej reklamację wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji usługi, której dotyczy reklamacja oraz treść samej reklamacji. Reklamacja powinna zawierać wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. W przypadku reklamacji złożonej przez osobę będącą Konsumentem, Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania. Administrator w odpowiedzi wskaże sposób załatwienia reklamacji.
 4. Konsumentom przysługuje nadto możliwość skorzystania z sądowych oraz pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń np. przed polubownym sądem konsumenckim, funkcjonującym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 5. Dodatkowo, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Konsumentom przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W celu skorzystania z możliwości polubownego rozwiązania sporów konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR). https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 6. Jakiekolwiek postanowienia niniejszego § 7 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień osób będących Konsumentami przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

§ 8

DANE OSOBOWE I POLITYKA COOKIES

 1. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach ochrony prywatności są zawarte w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://opiekaseniora.pl/polityka-prywatnosci.

§ 9

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. WIZERUNEK

 1. Prawa autorskie do treści umieszczanych przez Administratora w Serwisach, znaków towarowych, elementów graficznych, rozwiązań technicznych i informatycznych, baz danych, jak również nazwa Platformy oraz Serwisów podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi lub osobom trzecim.
 2. Użytkownik z chwilą umieszczenia danych Treści w Serwisie udziela Administratorowi na czas nieoznaczony nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Treści, na polach eksploatacji obejmujących rozpowszechnienie poprzez publiczne wyświetlenie i udostępnienie oraz zwielokrotnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet).
 3. Gdy Użytkownik publikuje w Serwisie zdjęcie zawierające wizerunek Użytkownika lub wizerunek osób trzecich, Użytkownik potwierdza, że osoby te udzieliły stosownych zgód na rozpowszechnianie swojego wizerunku w Serwisie.

§ 10

NEWSLETTER

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na subskrypcję newslettera polegającą na regularnym przesyłaniu biuletynu informacyjnego Administratora, informacji handlowych, o promocjach, rabatach i zmianach funkcjonalności Serwisów na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów w panelu „Ustawienia”, „Twoje konto”, w zależności od Serwisu lub podczas zakładania Konta użytkownika.
 3. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna, świadczona jest przez czas nieoznaczony i Użytkownik może z niej zrezygnować w każdym czasie poprzez odznaczenie odpowiednich checkboxów w panelu „Ustawienia”, „Twoje konto”, w zależności od Serwisu lub wysyłając żądanie na adres email: pomoc@pomocni.pl

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, regulaminów szczegółowych oraz, Cennika z ważnych przyczyn w przypadku: zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki umowy zawieranej pomiędzy osobami odwiedzającymi Serwisy, Użytkownikiem a Administratorem lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowaną względami technicznymi, technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa, zmiany zakresu lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosuje się postanowienia Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie dotychczasowych usług, konieczności usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, zmiany danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie, zmiany stawek obowiązujących za nawiązanie połączenia telefonicznego lub internetowego, zmiany cen usług świadczonych w Serwisach lub z innych uzasadnionych, ważnych przyczyn.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu lub Cennika wraz z ich nową treścią zostanie umieszczona na stronie głównej Serwisów.
 3. Zmiana Regulaminu lub Cennika nie ma wpływu na prawa Użytkowników nabyte na podstawie Regulaminu lub Cennika uprzednio obowiązującego. Użytkowników korzystających z Usług subskrypcyjnych do czasu zakończenia trwania danej usługi, obowiązują postanowienia wersji Regulaminu lub Cennika przed zmianami, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 4. Zmiany o charakterze porządkującym, technicznym bądź technologicznym, a także związane z zakresem usług świadczonych nieodpłatnie wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora. Użytkownikowi, który nie zgadza się z treścią zmian Regulaminu, przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta użytkownika zgodnie z § 5 ust. 1 – 5 powyżej. W przypadku, w którym zmiana Regulaminu wiąże się ze zmianą usług odpłatnych lub zmian Cennika, po wprowadzeniu zmienionej wersji Regulaminu lub Cennika, Użytkownicy zostaną poproszeni o zaakceptowanie ich nowej treści przy pierwszym logowaniu do Serwisów. Odmowa zaakceptowania nowej wersji Regulaminu lub Cennika jest równoznaczna z wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą prowadzenia Konta użytkownika oraz pozostałych usług świadczonych Użytkownikowi, dostępnych w Serwisach. W przypadku dokonania przez Użytkownika subskrypcji Usług subskrypcyjnych, umowa rozwiąże się z upływem okresu rozliczeniowego, w którym Użytkownik odmówił akceptacji zmienionej wersji Regulaminu. Do tego czasu Użytkownika obowiązują postanowienia Regulaminu lub Cennika w wersji przed zmianą.
 5. Administrator może czasowo wyłączyć działanie Serwisów w celu ich ulepszenia, dodawania usług, naprawienia awarii lub przeprowadzania konserwacji. Administrator uprzedzi Użytkowników o planowanej przerwie w działaniu Serwisów, chyba że charakter prac lub awarii uniemożliwi Administratorowi poinformowanie Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem o przerwie w świadczeniu usług.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za działanie i szkody osób trzecich, w tym innych Użytkowników. W przypadku jakiegokolwiek niezgodnego z prawem lub niewłaściwego zachowania osób trzecich i innych Użytkowników, należy zgłosić takie zachowanie odpowiednim służbom porządkowym.
 7. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 8. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Załącznik nr 1

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY SERWISU NIANIA.PL DLA UŻYTKOWNIKÓW POSZUKUJĄCYCH ZLECEŃ

Niniejszy regulamin jest uzupełnieniem Regulaminu Platformy Pomocni.pl o postanowienia dotyczące wyłącznie Serwisu ninia.pl dla Użytkowników poszukujących zleceń. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie szczegółowym stosuje się postanowienia Regulaminu Platformy Pomocni.pl.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy załącznik nr 1 dotyczy jedynie Użytkowników poszukujących zleceń, którzy nie są zarejestrowani jako Agencje.

§ 2

SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Następujące pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie szczegółowym oznaczają odpowiednio:
  1. Konto na Start – konto w serwisie www.niania.pl w ramach, którego Użytkownik poszukujący zleceń może przez 30 dni bezpłatnie korzystać z serwisu www.niania.pl. W ramach tego konta Użytkownik poszukujący zleceń nie ma dostępu do wszystkich funkcjonalności Serwisu www.niania.pl. Z Konta na Start można skorzystać tylko raz. Po upływie 30 dni Konto na Start przestaje być aktywne i przekształca się w Konto Wygaszona Niania, o ile Użytkownik poszukujący zleceń nie dokona subskrypcji Konta Aktywna Niania.
  2. Aktywna Niania – konto w serwisie www.niania.pl, którego subskrypcja jest odpłatna. W ramach Konta Aktywna Niania Użytkownik poszukujący zleceń ma dostęp do wszystkich funkcjonalności Serwisu www.niania.pl dostępnych dla Użytkowników poszukujących zleceń.
  3. Konto Wygaszona Niania - konto w serwisie www.niania.pl., które aktywuje się automatycznie po wygaśnięciu Konta na Start (30 dni) lub po upływie okresu subskrypcji Konta Aktywna Niania. Konto Wygaszona Niania jest nieaktywne, niewidoczne dla innych Użytkowników. Użytkownik w ramach tego konta nie ma możliwości odpowiadania na Oferty ani odczytywania wiadomości przesłanych przez innych Użytkowników.

§ 3

KONTO NA START

 1. W ramach Konta na Start:
  1. Profil Użytkownika poszukującego zleceń będzie widoczny dla Użytkowników oferujących zlecenia przez 30 dni.
  2. Użytkownik poszukujący zleceń może odpowiedzieć na określoną liczbę Ofert Użytkowników oferujących zlecenia.
  3. Użytkownik poszukujący zleceń może wysłać prośbę o wystawienie Referencji, bez możliwości ich weryfikacji przez Administratora.
  4. Użytkownik poszukujący zleceń może otrzymać powiadomienie o otrzymaniu wiadomości od Użytkowników oferujących zlecenia oraz Agencji, bez możliwości ich odczytania.
 2. W celu założenia Konta na Start Użytkownik poszukujący zleceń powinien kliknąć przycisk „Konto na Start”, widoczny w Serwisie przy dokonywaniu Rejestracji.
 3. Realizacja usługi prowadzenia Konta na Start następuje po dokonaniu czynności opisanych w ust. 2 powyżej.
 4. Użytkownik poszukujący zleceń może usunąć Konto na Start w wybranym przez siebie momencie po zalogowaniu do Serwisu. Użytkownik poszukujący zleceń w celu usunięcia Konta na Start powinien przejść do panelu „Ustawienia” lub „Twoje konto” i kliknąć przycisk „Usuń konto”. Usunięcie Konta na Start jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy świadczenia usług drogą elektroniczną dotyczącą prowadzenia Konta na Start ze skutkiem natychmiastowym.

§ 4

KONTO AKTYWNA NIANIA

 1. W ramach subskrypcji Konta Aktywna Niania:
  1. profil Użytkownika poszukującego zleceń będzie widoczny dla Użytkowników oferujących zlecenia i Agencji przez cały okres, przez jaki trwa subskrypcja Konta Aktywna Niania;
  2. Użytkownik poszukujący zleceń może odpowiedzieć na Oferty Użytkowników oferujących zlecenia i Agencji bez limitów liczbowych;
  3. może odczytywać wiadomości wysłane mu przez Użytkowników oferujących zlecenia i Agencje;
  4. Administrator zweryfikuje Referencje, w przypadku wysłania o to prośby przez Użytkownika poszukującego zleceń;
  5. Użytkownik poszukujący zleceń może uzyskać oznaczenie Profilu informacją o pozytywnie rozwiązanym teście z podstawowej wiedzy o zdrowiu, higienie i bezpieczeństwie dziecka;
  6. Użytkownik poszukujący zleceń może dodać na Profilu więcej niż jedno zdjęcie.
 2. W celu subskrypcji Konta Aktywna Niania Użytkownik poszukujący zleceń powinien:
  1. kliknąć przycisk „Konto Aktywna Niania”, widoczny w Serwisie przy dokonywaniu Rejestracji lub po zalogowaniu w przypadku posiadania Konta na Start Konta Wygaszona Niania;
  2. wybrać okres rozliczeniowy;
  3. uzupełnić dane w formularzu niezbędne do dokonywania płatności metodami aktualnie dostępnymi na Platformie. Użytkownik poszukujący zleceń może zostać przekierowany na stronę internetową podmiotu, który realizuje płatność;
  4. kliknąć w przycisk „Płacę” w celu dokonania płatności. Kliknięcie przycisku „Płacę” jest równoznaczne z obowiązkiem dokonania zapłaty za prowadzenie Konta Aktywna Niania oraz ze zgodą Konsumenta na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Administratora przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jak również z utratą prawa odstąpienia od umowy.
 3. Realizacja subskrypcji Konta Aktywna Niania następuje po potwierdzeniu przez operatora poprawnego wykonania pełnej płatności.
 4. Administrator poinformuje o aktywowaniu Konta Aktywna Niania, za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika poszukującego zleceń.
 5. Z chwilą aktywacji Konta Aktywna Niania dochodzi do zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej świadczenia usługi subskrypcji Konta Aktywna Niania. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.
 6. Po dokonaniu pierwszej płatności z wykorzystaniem formularza płatności dostępnego w Serwisie, subskrypcja Konta Aktywna Niania będzie trwała przez czas nieoznaczony. Rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej użytej do dokonania płatności będzie cyklicznie obciążany tą samą kwotą, zgodnie z wybranym przez Użytkownika okresem rozliczeniowym (np. co dwa tygodnie, co miesiąc).
 7. Użytkownik poszukujący zleceń może zrezygnować z subskrypcji Konto Aktywna Niania w dowolnym momencie, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, w którym dokonano rezygnacji.
 8. Użytkownik poszukujący zleceń może zrezygnować z subskrypcji Konta Aktywna Niania w zakładce „Ustawienia”, albo przesłać prośbę o jej wyłączenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@pomocni.pl lub za pomocą formularza dostępnego w Centrum Pomocy. W takim wypadku subskrypcja Konta Aktywna Niania zostanie automatycznie wyłączona z upływem okresu rozliczeniowego, w którym Użytkownik poszukujący zleceń wyraził wolę zrezygnowania z subskrypcji. Po wyłączeniu subskrypcji konto Użytkownika poszukującego zleceń przekształci się w Konto Wygaszona Niania.

Załącznik nr 2

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY DLA AGENCJI

Niniejszy regulamin jest uzupełnieniem Regulaminu o postanowienia dotyczące Agencji. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie szczegółowym stosuje się postanowienia Regulaminu.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Agencje mogą założyć Konto użytkownika w Serwisach: www.niania.pl, www.pomocedomowe.pl oraz www.opiekaseniora.pl
 2. Agencja za pomocą jednego Konta użytkownika może zarówno dodawać Oferty, jak i odpowiadać na Oferty.
 3. Dokonanie Rejestracji przez Agencję jest nieodpłatne. Z chwilą dokonania Rejestracji dochodzi do zawarcia przez Agencję z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na:
  1. prowadzeniu Konta użytkownika,
  2. możliwości dodawania Ofert przez Agencję,
  3. otrzymywania powiadomień o wpłynięciu odpowiedzi na Oferty Agencji,
  4. możliwości skorzystania z Usług subskrypcyjnych,
  5. możliwości skorzystania z Kodów rabatowych,
  6. możliwości korzystania z newslettera,
  7. udostępnieniu pozostałych funkcjonalności Serwisu.

§ 2

SUBSKRYPCJA KONTA PREMIUM

 1. Agencje, mogą skorzystać z odpłatnej subskrypcji Konta Premium. Koszty subskrypcji Konta Premium zostały określone w Cenniku.
 2. Subskrypcja Konta Premium jest dostępna w Serwisach: www.niania.pl, www.pomocedomowe.pl oraz www.opiekaseniora.pl.
 3. Subskrypcja Konta Premium obowiązuje tylko w ramach tego Serwisu, dla jakiego została włączona i nie obowiązuje w pozostałych Serwisach, w których Agencja posiada Konto użytkownika.
 4. Konto Premium pozwala Agencji, w szczególności na:
  1. oznaczenie Ofert Agencji symbolem „Premium”,
  2. dodawanie i utrzymywanie aktywnej więcej niż jednej Oferty w trakcie trwania Subskrypcji Konta Premium,
  3. możliwość kontaktowania się z Użytkownikami oferującymi zlecenia oraz Użytkownikami poszukującymi zleceń za pośrednictwem Serwisu.
 5. W celu włączenia subskrypcji Konta Premium Agencja powinna:
  1. kliknąć przycisk “Konto Premium”/ “Włącz Premium”/ ”Zmień konto na Premium”, widoczny w Serwisie po zalogowaniu,
  2. wybrać okres rozliczeniowy,
  3. w przypadku, gdy Agencja posiada Kod rabatowy wpisać kod alfanumeryczny,
  4. wybrać sposób płatności za subskrypcję Konta Premium z dostępnych na stronie metod dokonywania płatności,
  5. uzupełnić dane w formularzu niezbędne do dokonania płatności. Agencja może zostać przekierowana na stronę internetową podmiotu, który realizuje płatność.
  6. kliknąć w przycisk „Płacę” w celu dokonania płatności. Kliknięcie przycisku „Płacę” jest równoznaczne z obowiązkiem dokonania zapłaty za subskrypcję Konta Premium przez Agencję oraz ze zgodą na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Administratora przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jak również z utratą prawa odstąpienia od umowy.
 6. Realizacja usługi Konta Premium następuje po potwierdzeniu przez operatora płatności poprawnego wykonania pełnej płatności.
 7. Administrator poinformuje Agencję o włączeniu Konta Premium, również za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na adres poczty elektronicznej Agencji.
 8. Z chwilą aktywacji Konta Premium dochodzi do zawarcia z Administratorem przez Agencję umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej świadczenia usługi Konta Premium. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.
 9. Po dokonaniu pierwszej płatności z wykorzystaniem formularza płatności dostępnego w Serwisie, subskrypcja Konta Premium będzie trwała przez czas nieoznaczony. Rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej użytej do dokonania płatności będzie cyklicznie obciążany tą samą kwotą, zgodnie z wybranym przez Użytkownika okresem rozliczeniowym (np., co dwa tygodnie, co miesiąc, co trzy miesiące).
 10. Agencja może zrezygnować z subskrypcji Konto Premium w dowolnym momencie, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, w którym dokonano rezygnacji.
 11. Agencja może zrezygnować z subskrypcji Konta Premium w zakładce „Ustawienia” lub „Twoje konto”, albo przesłać prośbę o jej wyłączenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@pomocni.pl lub za pomocą formularza dostępnego w Centrum Pomocy. W takim wypadku subskrypcja Konta Premium zostanie automatycznie wyłączona z upływem okresu rozliczeniowego, w którym Agencja wyraził wolę zrezygnowania z subskrypcji.

Załącznik nr 3

REGULAMIN USŁUGI KONTA PREMIUM

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE. SUBSKRYPCJA

 1. Użytkownicy oferujący zlecenia, mogą skorzystać z odpłatnej subskrypcji Konta Premium. Koszty subskrypcji Konta Premium zostały określone w Cenniku.
 2. Subskrypcja Konta Premium jest dostępna w Serwisach: www.niania.pl, www.pomocedomowe.pl, www.opiekaseniora.pl oraz www.opiekazwierzat.pl.
 3. Subskrypcja Konta Premium obowiązuje tylko w ramach tego Serwisu, dla jakiego została włączona i nie obowiązuje w pozostałych Serwisach, w których Użytkownik posiada Konto użytkownika.
 4. Konto Premium pozwala Użytkownikom, w szczególności na:
  1. oznaczenie Oferty Użytkownika symbolem „Premium”,
  2. możliwość przesyłania wiadomości Użytkownikom poszukujących zleceń, za pośrednictwem Serwisu,
  3. możliwość odczytywania wiadomości od Użytkowników poszukujących zleceń.
  4. możliwość odsłaniania numerów telefonów Użytkowników poszukujących zleceń.
 5. W celu włączenia subskrypcji Konta Premium Użytkownik powinien:
  1. kliknąć przycisk „Konto Premium ”/Włącz Premium”/”Zmień konto na Premium”, widoczny w Serwisie po zalogowaniu,
  2. wybrać okres rozliczeniowy”,
  3. w przypadku, gdy Użytkownik posiada Kod rabatowy wpisać kod alfanumeryczny,
  4. uzupełnić dane w formularzu niezbędne do dokonania płatności. Użytkownik może zostać przekierowany na stronę internetową podmiotu, który realizuje płatność.
  5. kliknąć w przycisk „Płacę” w celu dokonania płatności. Kliknięcie przycisku „Płacę” jest równoznaczne z obowiązkiem dokonania zapłaty za subskrypcję Konta Premium przez Użytkownika oraz ze zgodą Konsumenta na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Administratora przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jak również z utratą prawa odstąpienia od umowy.
 6. Realizacja usługi w postaci włączenia subskrypcji Konta Premium następuje po potwierdzeniu przez operatora płatności poprawnego wykonania pełnej płatności.
 7. Administrator poinformuje Użytkownika o włączeniu Konta Premium, również za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 8. Z chwilą aktywacji Konta Premium dochodzi do zawarcia z Administratorem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej świadczenia usługi Konta Premium. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.
 9. Po dokonaniu pierwszej płatności z wykorzystaniem formularza płatności dostępnego w Serwisie, subskrypcja Konta Premium będzie trwała przez czas nieoznaczony. Rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej użytej do dokonania płatności będzie cyklicznie obciążany tą samą kwotą, zgodnie z wybranym przez Użytkownika oferującego zlecenia okresem rozliczeniowym (np., co dwa tygodnie, co miesiąc, co trzy miesiące).
 10. Użytkownik oferujący zlecenia może zrezygnować z subskrypcji Konto Premium w dowolnym momencie, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, w którym dokonano rezygnacji.
 11. Użytkownik oferujący zlecenia może zrezygnować z subskrypcji Konta Premium w zakładce „Ustawienia” lub „Twoje konto”, albo przesłać prośbę o jej wyłączenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@pomocni.pl lub za pomocą formularza dostępnego w Centrum Pomocy. W takim wypadku subskrypcja Konta Premium zostanie automatycznie wyłączona z upływem okresu rozliczeniowego, w którym Użytkownik oferujący zlecenia wyraził wolę zrezygnowania z subskrypcji.

Załącznik nr 4

REGULAMIN USŁUGI PRACA OD ZARAZ

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE. SUBSKRYPCJA

 1. Użytkownicy poszukujący zleceń mogą włączyć odpłatną subskrypcję usługi Praca od zaraz. Koszty subskrypcji usługi Praca od zaraz zostały określone w Cenniku.
 2. Subskrypcja usługi Praca od zaraz jest dostępna w Serwisach: www.pomocedomowe.pl, www.opiekaseniora.pl, www.opiekazwierzat.pl.
 3. Subskrypcja usługi Praca od zaraz obowiązuje tylko w ramach tego Serwisu, dla jakiego została włączona i nie obowiązuje pozostałych Serwisach, w których Użytkownik posiada Konto użytkownika.
 4. Subskrypcja usługi Praca od zaraz pozwala Użytkownikom na:
  1. oznaczenie Profilu Użytkownika symbolem „Praca od zaraz”,
  2. otrzymanie wyższej pozycji na liście Użytkowników poszukujących zleceń,
  3. otrzymanie pierwszeństwa w weryfikacji przez Administratora wystawionych Referencji.
 5. W celu włączenia subskrypcji usługi Praca od zaraz Użytkownik powinien:
  1. kliknąć w przycisk “Praca od Zaraz” widoczny po zalogowaniu lub przejść do zakładki „Ustawienia” lub „Twoje konto” i kliknąć przycisk „Włącz Praca od zaraz”,
  2. wybrać okres rozliczeniowy
  3. w przypadku, gdy Użytkownik posiada Kod rabatowy wpisać kod alfanumeryczny,
  4. uzupełnić dane w formularzu niezbędne do dokonania płatności. Użytkownik może zostać przekierowany na stronę internetową podmiotu, który realizuje płatność.
  5. kliknąć w przycisk „Płacę” w celu dokonania płatności. Kliknięcie przycisku „Płacę” jest równoznaczne z obowiązkiem dokonania zapłaty za subskrypcję usługi Praca od zaraz przez Użytkownika oraz ze zgodą Konsumenta na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Administratora przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jak również z utratą prawa odstąpienia od umowy.
 6. Realizacja usługi w postaci włączenia subskrypcji usługi Praca od zaraz następuje po potwierdzeniu przez takiego operatora poprawnego wykonania pełnej płatności.
 7. Administrator poinformuje Użytkownika o włączeniu subskrypcji usługi Praca od zaraz, za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 8. Z chwilą aktywacji subskrypcji usługi Praca od zaraz dochodzi do zawarcia z Administratorem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej świadczenia usługi Praca od zaraz. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.
 9. Po dokonaniu pierwszej płatności z wykorzystaniem formularza płatności dostępnego w Serwisie, subskrypcja usługi Praca od Zaraz będzie trwała przez czas nieoznaczony. Rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej użytej do dokonania płatności będzie cyklicznie obciążany tą samą kwotą, zgodnie z wybranym przez Użytkownika okresem rozliczeniowym (np., co dwa tygodnie, co miesiąc, co trzy miesiące).
 10. Użytkownik poszukujący zleceń może zrezygnować z subskrypcji usługi Praca od Zaraz w dowolnym momencie, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, w którym dokonano rezygnacji.
 11. Użytkownik poszukujący zleceń może zrezygnować z subskrypcji usługi Praca od zaraz w zakładce „Ustawienia” lub „Twoje konto”, albo przesłać prośbę o jej wyłączenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@pomocni.pl lub za pomocą formularza dostępnego w Centrum Pomocy. W takim wypadku subskrypcja usługi Praca od Zaraz zostanie automatycznie wyłączona z upływem okresu rozliczeniowego, w którym Użytkownik poszukujący zleceń wyraził wolę zrezygnowania z subskrypcji.

Załącznik nr 5

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY USŁUGI PRACA OD ZARAZ W SERWISIE KOREPETYCJE.EDU.PL

§ 1

SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Następujące pojęcia użyte w niniejszym regulaminie szczegółowym oznaczają odpowiednio:
  1. Korepetytor – Użytkownik poszukujący zlecenia w Serwisie korepetycje.edu.pl
  2. Poszukujący Korepetytora – Użytkownik oferujący zlecenie w Serwisie korepetycje.edu.pl

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE. SUBSKRYPCJA USŁUGI PRACA OD ZARAZ W SERWISIE KOREPETYCJE.EDU.PL

 1. Dane kontaktowe Poszukujących Korepetytora są niewidoczne dla Korepetytorów, którzy nie dokonali subskrypcji usługi Praca od zaraz.
 2. Dane kontaktowe Korepetytorów, którzy nie dokonali subskrypcji usługi Praca od zaraz są niewidoczne dla osób korzystających z Serwisu oraz Poszukujących Korepetytora.
 3. Korepetytorzy mogą skorzystać z odpłatnej subskrypcji usługi Praca od zaraz dedykowanej dla Serwisu www.korepetycje.edu.pl. Koszty subskrypcji usługi Praca od zaraz zostały określone w Cenniku.
 4. Subskrypcja usługi Praca do zaraz pozwala Korepetytorom, w szczególności na:
  1. oznaczenie Korepetytora znaczkiem „Praca od Zaraz”,
  2. możliwość podglądu danych kontaktowych Poszukujących Korepetytora,
  3. upublicznienie danych kontaktowych Korepetytora. Dane kontaktowe Korepetytora będą widoczne dla Poszukujących Korepetytora,
  4. możliwość komunikowania się z Poszukującymi Korepetytora,
  5. otrzymanie wyższej pozycji na liście Korepetytorów,
  6. otrzymanie pierwszeństwa w weryfikacji wystawionych Referencji.
 5. W celu włączenia subskrypcji usługi Praca od zaraz Korepetytor powinien:
  1. kliknąć w przycisk “Praca od Zaraz” widoczny po zalogowaniu lub przejść do zakładki „Ustawienia” lub „Twoje konto” i kliknąć przycisk „Włącz Praca od zaraz”,
  2. wybrać okres rozliczeniowy,
  3. w przypadku, gdy Korepetytor posiada Kod rabatowy wpisać kod alfanumeryczny,
  4. uzupełnić dane w formularzu niezbędne do dokonania płatności. Korepetytor może zostać przekierowany na stronę internetową podmiotu, który realizuje płatność.
  5. kliknąć w przycisk „Płacę” w celu dokonania płatności. Kliknięcie przycisku „Płacę” jest równoznaczne z obowiązkiem dokonania zapłaty za subskrypcję usługi Praca od zaraz przez Użytkownika oraz ze zgodą Konsumenta na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Administratora przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jak również z utratą prawa odstąpienia od umowy.
 6. Realizacja usługi w postaci włączenia subskrypcji usługi Praca od zaraz następuje po potwierdzeniu przez takiego operatora poprawnego wykonania pełnej płatności.
 7. Administrator poinformuje Korepetytora o włączeniu subskrypcji usługi Praca od zaraz, za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na adres poczty elektronicznej Korepetytora.
 8. Z chwilą aktywacji subskrypcji usługi Praca od zaraz dochodzi do zawarcia z Administratorem przez Korepetytora umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej świadczenia usługi Praca od zaraz. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony..
 9. Po dokonaniu pierwszej płatności z wykorzystaniem formularza płatności dostępnego w Serwisie, subskrypcja usługi Praca od Zaraz będzie trwała przez czas nieoznaczony. Rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej użytej do dokonania płatności będzie cyklicznie obciążany tą samą kwotą, zgodnie z wybranym przez Użytkownika okresem rozliczeniowym (np., co dwa tygodnie, co miesiąc, co trzy miesiące).
 10. Korepetytor może zrezygnować z subskrypcji usługi Praca od Zaraz w dowolnym momencie, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, w którym dokonano rezygnacji.
 11. Korepetytor może zrezygnować z subskrypcji usługi Praca od zaraz w zakładce „Ustawienia” lub „Twoje konto”, albo przesłać prośbę o jej wyłączenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@pomocni.pl lub za pomocą formularza dostępnego w Centrum Pomocy. W takim wypadku subskrypcja usługi Praca od Zaraz zostanie automatycznie wyłączona z upływem okresu rozliczeniowego, w którym Korepetytor wyraził wolę zrezygnowania z subskrypcji.

Załącznik nr 6.

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY SERWISU REMONTUJ.PL DLA UŻYTKOWNIKÓW POSZUKUJĄCYCH ZLECEŃ

§ 1

SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Następujące pojęcia użyte w niniejszym regulaminie szczegółowym oznaczają odpowiednio:
  1. Fachowiec – Użytkownik poszukujący zlecenia w Serwisie remontuj.pl, który ukończył 18 rok życia, o pełnej zdolności do czynności prawnych.
  2. Poszukujący Fachowca – Użytkownik oferujący zlecenie w Serwisie remontuj.pl, który ukończył 18 rok życia, o pełnej zdolności do czynności prawnych.
  3. Biznes Partner i Biznes Partner Gold - odpłatne usługi subskrypcyjne dedykowane Fachowcom w serwisie www.remontuj.pl

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE. SUBSKRYPCJA USŁUGI BIZNES PARTNER I BIZNES PARTNER GOLD W SERWISIE REMONTUJ.PL

 1. Dane kontaktowe Poszukujących Fachowca są niewidoczne dla Fachowców, którzy nie dokonali subskrypcji usługi Biznes Partner lub Biznes Partner Gold.
 2. Dane kontaktowe Fachowców, którzy nie dokonali subskrypcji usługi Biznes Partner lub Biznes Partner Gold są niewidoczne dla osób korzystających z Serwisu oraz Poszukujących Fachowca.
 3. Fachowcy mogą skorzystać z odpłatnej subskrypcji usługi Biznes Partner lub Biznes Partner Gold dedykowanej dla serwisu www.remontuj.pl. Koszty subskrypcji usługi Biznes Partner i Biznes Partner Gold zostały określone w Cenniku.
 4. Subskrypcja usługi Biznes Partner i Biznes Partner Gold obowiązuje tylko w ramach tego serwisu www.remontuj.pl
 5. Subskrypcja usługi Biznes Partner pozwala Użytkownikom na:
  1. oznaczenie Profilu Użytkownika symbolem “Biznes Partner”,
  2. otrzymanie wyższej pozycji na liście Użytkowników poszukujących zleceń,
  3. otrzymanie pierwszeństwa w weryfikacji przez Administratora wystawionych Referencji
 6. Subskrypcja usługi Biznes Partner Gold pozwala Użytkownikom na:
  1. oznaczenie Profilu Użytkownika symbolem “Biznes Partner Gold”,
  2. otrzymanie najwyższej pozycji na liście Użytkowników poszukujących zleceń,
  3. otrzymanie pierwszeństwa w weryfikacji przez Administratora wystawionych Referencji.
 7. W celu włączenia subskrypcji usługi Biznes Partner lub Biznes Partner Gold Użytkownik powinien:
  1. kliknąć w przycisk “Biznes Partner” widoczny po zalogowaniu i wybrać typ usługi Biznes Partner lub Biznes Partner Gold klikając “Wybierz”;
  2. wybrać okres rozliczeniowy określony dla danego typu usługi subskrypcyjnej;
  3. w przypadku, gdy Użytkownik posiada Kod rabatowy wpisać kod alfanumeryczny;
  4. uzupełnić dane w formularzu niezbędne do dokonania płatności. Użytkownik może zostać przekierowany na stronę internetową podmiotu, który realizuje płatność;
  5. kliknąć w przycisk „Płacę” w celu dokonania płatności. Kliknięcie przycisku „Płacę” jest równoznaczne z obowiązkiem dokonania zapłaty za subskrypcję usługi Biznes Partner lub Biznes Partner Gold przez Użytkownika oraz ze zgodą Konsumenta na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Administratora przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jak również z utratą prawa odstąpienia od umowy.
 8. Realizacja usługi w postaci włączenia subskrypcji usługi Biznes Partner lub Biznes Partner Gold następuje po potwierdzeniu przez takiego operatora poprawnego wykonania pełnej płatności.
 9. Administrator poinformuje Użytkownika o włączeniu subskrypcji usługi Biznes Partner lub Biznes Partner Gold, za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 10. Z chwilą aktywacji subskrypcji usługi Biznes Partner lub Biznes Partner Gold dochodzi do zawarcia z Administratorem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej świadczenia usługi Biznes Partner lub Biznes Partner Gold. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.
 11. Po dokonaniu pierwszej płatności z wykorzystaniem formularza płatności dostępnego w Serwisie, subskrypcja usługi Biznes Partner lub Biznes Partner Gold będzie trwała przez czas nieoznaczony. Rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej użytej do dokonania płatności będzie cyklicznie obciążany tą samą kwotą, zgodnie z wybranym przez Użytkownika okresem rozliczeniowym (np., co dwa tygodnie, co miesiąc, co trzy miesiące).
 12. Użytkownik poszukujący zleceń może zrezygnować z subskrypcji usługi Biznes Partner lub Biznes Partner Gold w dowolnym momencie, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, w którym dokonano rezygnacji.
 13. Użytkownik poszukujący zleceń może zrezygnować z subskrypcji usługi Biznes Partner lub Biznes Partner Gold w zakładce „Twoje konto”, albo przesłać prośbę o jej wyłączenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@pomocni.pl lub za pomocą formularza dostępnego w Centrum Pomocy. W takim wypadku subskrypcja usługi Biznes Partner lub Biznes Partner Gold zostanie automatycznie wyłączona z upływem okresu rozliczeniowego, w którym Użytkownik poszukujący zleceń wyraził wolę zrezygnowania z subskrypcji.
 14. Gdy Fachowiec publikuje w Serwisie zdjęcia przedstawiające efekt jego pracy, w tym w szczególności wnętrze mieszkania, sylwetkę domu, ogrodu Fachowiec potwierdza, że Poszukujący fachowca oraz osoby będące właścicielami wyraziły odpowiednie zgody na publikację takich zdjęć.

Załącznik nr 7

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Usługi subskrypcyjne świadczone w Serwisach polegają na dostarczaniu Konsumentowi treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub na wykonaniu przez Administratora usług na rzecz Konsumenta, za wyraźną zgodą Konsumenta. W takich wypadkach, jeżeli po poinformowaniu Użytkownika przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy, spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, bądź odpowiednio usługa została w pełni wykonana, prawo do odstąpienia od umowy Konsumentowi nie przysługuje.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

Burda Media Home sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa,
adres poczty elektronicznej: pomoc@pomocni.pl;

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do: Burda Media Home sp. z o.o.
ul. Marynarska 15,
02-674 Warszawa

lub na adres pomoc@pomocni.pl
 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …..............................................................................................

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

- Adres konsumenta(-ów) …..................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

- Data …..............................................................................................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

Automatic translation, if you want to see the original version, please change to Polish

REGULATIONS OF POMOCNI.PL PLATFORM

§ 1

These Regulations are available on the website at https: //pomocedomowe.local/Regulamin.html, with the possibility of their reproduction and saving outside the IT system. The regulations can be downloaded for free and saved to disk.

The Regulations define the rules for using all the Services, in particular the rules:

 1. browsing the content, including the Content made available on the Websites,
 2. browsing Profiles and Offers,
 3. making the Registration,
 4. keeping User Accounts,
 5. adding Offers,
 6. creating Profiles,
 7. the possibility of contacting other Users,
 8. adding and verifying References,
 9. use of Subscription Services and other services,
 10. making payments,
 11. the User's right to withdraw from the User Account and Subscription Services agreement,
 12. termination of the User Account and Subscription Services agreement,
 13. submitting and considering complaints,
 14. using the newsletter.

Some of the Websites may contain services and functions unavailable to other Websites, due to the specificity of each of the Websites. In addition, some services may be dedicated only to a selected category of Users, depending on the nature and manner of using the Websites. Possible differences are described in these Regulations and in the detailed regulations, constituting attachments to these Regulations.

Users, as well as all persons wishing to obtain information on the operation and rules of functioning of the Websites, may contact the Administrator at the e-mail address pomoc@pomocni.pl and with the Help Center .

§ 2

GLOSSARY OF TERMS

 1. The following terms used in these Regulations mean respectively:
  1. Agency - a User who can both publish Offers and respond to published Offers.
  2. Administrator - Burda Media Home sp. Z oo with its seat in Warsaw, ul. Marynarska 15, (02-674) Warsaw, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court of the Capital City of Warsaw Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register, under KRS number 0000312005, NIP: 7010135745, REGON: 141504850.
  3. Price list - a list of paid services available on the Websites along with the price of a given service, available at https: //pomocedomowe.local/cennik-serwisow .
  4. Discount code - a code in the form of a string made available to the User, allowing for a reduction in the price of the Subscription Service.
  5. Consumer - a natural person who performs a legal transaction with the entrepreneur not directly related to his business or professional activity, or another person to whom the law requires the application of the provisions relating to the Consumer.
  6. Premium Account - a paid subscription service of the Websites dedicated to Users offering orders, i.e. those looking for people executing orders for these Users and Agencies looking for Users who will execute orders for third parties.
  7. User account - marked with an email address and password provided by the User, a collection of resources in the Administrator's IT system, in which the User's data is collected on the Websites. Registration is required to create a User Account.
  8. Offers - announcements containing job proposals posted on the Websites by Users offering orders.
  9. Platform - Pomocni.pl platform administered by the Administrator, consisting of websites.
  10. Privacy policy - detailed information on the principles of personal data processing and on the principles of privacy protection for Users and visitors to the Websites.
  11. Work from now - paid subscription service dedicated to Users looking for orders on the websites www.pomocedomowe.pl, www.opiekaseniora.pl, www.opiekazwierzat.pl and www.korepetycje.edu.pl.
  12. Confirmed identity - marking the Profile, available after the Administrator has verified the compliance of the data entered by the User.
  13. Confirmed telephone - designation of the Profile, available after the Administrator verifies the compliance of the telephone number entered by the User.
  14. Profile - the public part of the Account of the User seeking orders, containing information about the User seeking orders.
  15. References - an opinion issued to a User looking for recommendations and published on the Profile.
  16. Regulations - these Regulations with attachments constituting its integral part.
  17. Registration - the process of creating a User Account.
  18. Websites, Website - websites: www.nii.pl, www.pomocedomowe.pl, www.opiekaseniora.pl, www.opiekazwierzat.pl, www.korepetycje.edu.pl and remontuj.pl, which are part of the Pomocni.pl platform .
  19. Content - all content, including photos, published by Users on the Websites.
  20. Subscription services - in total, all paid services requiring subscription, available on the Websites, regulated in the detailed regulations constituting attachments to the Regulations.
  21. User - a natural person who is 16 years of age with full legal capacity or limited legal capacity, a legal person, an organizational unit without legal personality that has registered and has a User Account. In the case of natural persons with limited legal capacity, the consent of the legal representative is required to complete the Registration. A User may be registered as a Job Seeker, an Job Offeror or an Agency

§ 3

GENERAL INFORMATION. PROVIDING ELECTRONIC SERVICES. RULES OF USING THE WEBSITES

 1. Each person using the Website is obliged to read the content of the Regulations. The use of the Website is based on these Regulations and on the basis of applicable law.
 2. In order to use the Website, it is necessary to have a device enabling access to the Internet, supporting JavaScript technology, equipped with an efficient operating system in the current version, e.g. Linux, Windows, iOS, OSX, as well as installing the current version of a web browser on the device that provides access to Internet resources, such as: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari or other compatible.
 3. The use of services provided electronically and the use of the Internet, even despite the use of systems protecting against unauthorized influence of third parties, may be associated with specific threats and risks, such as:
  1. malware - applications or scripts that have harmful, criminal or malicious activities, such as viruses, worms, Trojans (Trojans), keyloggers, dialers and others,
  2. programs tracking the User's activities on the network, collecting information about the User and sending it to the author of the program,
  3. phishing confidential information by impersonating a trustworthy person or institution (phishing),
  4. spyware,
  5. spam
  6. hacking into the ICT system with the use of hacking tools such as an exploit or a rootkit.
 4. In order to avoid the above threats, electronic devices used to connect to the Internet should be equipped with an anti-virus program.
 5. Protection against the above-mentioned threats can also be ensured by:
  1. firewalls,
  2. regular software update,
  3. getting acquainted with information on licenses and program installation,
  4. regular system scanning with an antivirus program,
  5. data transmission encryption,
  6. not opening electronic messages of unknown origin,
  7. using legal programs and applications,
  8. installation of intrusion detection and prevention programs.
 6. The use of some services available on the Websites may additionally require an e-mail address, telephone number, the possibility of making money transfers or having a payment card.
 7. Upon entering the Website's website, each person concludes a contract for the provision of electronic services with the Administrator, consisting of:
  1. gaining access to the preview of Offers and Profiles, without contact details,
  2. gaining access to the preview of a part of the Reference,
  3. the possibility of submitting and considering complaints,
  4. providing other functionalities of the Website that do not require Registration.
 8. Registration is free of charge. Along with the Registration, the User concludes an agreement with the Administrator for the provision of electronic services consisting of:
  1. maintaining a User Account,
  2. the possibility of adding Offers,
  3. the possibility of using subscription services (excluding the websites korepetycje.edu.pl and remontuj.pl),
  4. the possibility of using rebate codes (with the exception of the websites korepetycje.edu.pl and remontuj.pl),
  5. the possibility of using the newsletter,
  6. receive notifications about receipt of responses to Offers,
  7. providing other functionalities of the Website that require Registration,

   - in relation to Users offering orders and the Agency, and:

  8. the possibility of creating a Profile,
  9. the ability to respond to the number of Offers specified on a given Website,
  10. the possibility of sending a request for References (applies only to Users seeking orders),
  11. the possibility of using the Confirmed Identity and Confirmed Telephone services in some of the Services (applies only to Users seeking orders),
  12. the possibility of using Subscription Services,
  13. the possibility of using rebate codes,
  14. the possibility of using the newsletter,
  15. providing other functionalities of the Website that require Registration.

   - in relation to Users seeking orders and the Agency.

 9. Some of the services provided on the Websites are payable. Along with the confirmation by the payment operator of the correct execution of the full payment for a given Subscription Service, the given Subscription Service is activated and thus the User concludes an agreement with the Administrator for the provision of electronic services consisting in the provision of a given Subscription Service.
 10. The scope of Subscription Services has been described in the detailed regulations, constituting attachments to these Regulations.
 11. The User will be informed each time about the payment for a given Subscription Service before selecting it, including the price, billing periods and rules for accessing and canceling the service. The prices of the services are also available in the Price List.
 12. Notwithstanding the foregoing, each person using the Websites, in connection with the use of the Websites, bears the cost of connecting to the server on which the Websites are located, the amount of which depends on the duration of the connection and the tariff used by the operator of the network used by the persons using the Websites.
 13. It is forbidden for Users to provide Content: unlawful, violating these Regulations, decency or principles of social coexistence, offensive, vulgar as well as any activity that could adversely affect the proper functioning of the Websites. It is forbidden to use the Websites for purposes contrary to their intended use or for purposes contrary to the law.
 14. In the event of receiving an official notification or reliable information about illegal, offensive, vulgar, violating the Regulations, good manners or principles of social coexistence, the nature of the Content and stored on the Website, the Administrator will immediately prevent access to these Content.
 15. The provisions of these Regulations regarding the buyer who is a Consumer shall apply to a natural person concluding a contract directly related to his business activity, when the content of this contract shows that it does not have a professional nature for him (resulting in particular from the subject of the business activity performed by such Entrepreneur provided in CEIDG and PKD numbers).
 16. To the entities referred to in § 3 sec. 15 do not apply to Art. 558 § 1, second sentence, of the Civil Code, Art. 563 of the Civil Code and Art. 567 § 2 of the Civil Code and § 7 sec. 4 and 5 of these Regulations.

§ 4

REGISTRATION

 1. In order to register, you must complete the registration form available on the website of the Service, providing your e-mail address and password, as well as other data contained in the registration form. Performing the Registration requires the acceptance of the terms of these Regulations. Depending on the nature and method of using the Websites, the User may receive a message to the e-mail address provided in the form, with a request to confirm Registration. The activation of the User Account takes place in this case by clicking on the activation link sent in the message. In other cases, the User Account is activated at the end of Registration. From the moment the User Account is activated, the User receives access to his User Account.
 2. Registration in one of the websites: www.niania.pl , www.opiekaseniora.pl , www.pomocedomowe.pl and www.opiekazwierzat.plallows you to use all these websites without the need to re-register and using the same e-mail address and password. Upon registration on a given Website, an agreement for the provision of electronic services is concluded regarding the maintenance of a User Account on this Website. In order to start using the User Account on other Websites, referred to in this paragraph. 2, the User should go to the website of this Website and consent to start using the User Account on this Website. Upon giving consent, an agreement for the provision of electronic services is concluded regarding the maintenance of the User Account on this Website.
 3. Registration in one of the websites: www.korepetycje.edu.pl and www.remontuj.plallows you to use both Websites without the need to re-register and using the same e-mail address and password. Upon registration on a given Website, an agreement for the provision of electronic services is concluded regarding the maintenance of a User Account on this Website. In order to start using the User Account on the second Website, referred to in this paragraph. 3, the User should go to the website of this Website and consent to start using the User Account on this Website. Upon giving consent, an agreement for the provision of electronic services is concluded regarding the maintenance of the User Account on this Website.
 4. When registering, the User is obliged to provide true data.
 5. The User may supplement his User Account with information about himself, as well as attach a photo. Information, a photo, as well as other data provided in the Registration form (apart from contact details) and the Offer or Profile will be publicly visible also to people using the Websites who do not have a User Account. The attached photo should contain the User's image.
 6. It is forbidden to provide the User's contact details outside the boxes designated for this in the Registration form and User Account settings, i.e. in particular: in the photos attached to the Profile / Offer, as well as in the publicly visible information about the User. It is also forbidden to post fictitious photos, photos not related to the operation of the Website, graphics, animations and photos with verbal content. The Administrator has the right to hide or remove from the Profile / Offer any contact details provided contrary to the previous sentence, as well as photos with the features indicated in the previous sentence. If the contact details have been made available in a photo attached to the Profile / Offer, the Administrator has the right to remove such photo.
 7. In order to increase its credibility on the Websites, the User, with the participation of the Administrator, may confirm the data entered by him, in particular regarding the User's identity and telephone number. For this purpose, the User may make a verification transfer for the Administrator in the amount of PLN 1 using the payment operator. After confirming the data obtained from the payment operator's system with the data entered by him on the Websites (name and surname), the Administrator orders the operator to reimburse the amount paid by the User for his benefit. The reimbursement of the amount takes place regardless of the confirmation of the correctness of the data entered on the Websites by the User. In order to confirm the telephone number, the User should send an SMS with the content individual for each Website to the telephone number indicated in the User Account.
 8. After confirming and obtaining the designation "Confirmed identity", the User may not independently change the data in the form of first name, surname visible on his Profile. In order to change the above data, please contact the Administrator.
 9. One person may have only one User Account on a given Website. It is not allowed to make the User Account available to third parties.
 10. Depending on the category of the User, after subscribing to one of the Subscription Services, Users registered as offering orders may only contact Users seeking orders and Agencies, while Users registered as seeking orders may only contact Users offering orders and Agencies.

§ 5

TERMINATION OF THE CONTRACT AND THE RIGHT OF CONSUMERS TO WITHDRAW FROM THE CONTRACT FOR THE PROVISION OF ELECTRONIC SERVICES

 1. The agreement on keeping the User Account is concluded for an indefinite period.
 2. The User may delete the User Account on the Website of his choice. To do this, after logging in to a given Website, he should go to the "Settings" or "Your account" panel and click the "Delete account" button. In order to delete a User Account on other Websites where logging in takes place on the basis of the same e-mail address and password, the User should log in to the Website in which the User Account wants to delete and perform the activities referred to in this paragraph. 2.
 3. The User may also send a request to delete the User Account on a given Website to the address pomoc@pomocni.pl
 4. The deletion of the User Account is tantamount to the termination by the User of the contract for the provision of electronic services, the subject of which is the maintenance of the User Account on the selected Website.
 5. If the User has entered into an agreement with the Administrator for the provision of a selected Subscription Service, the User's deletion of the User Account on the Website in which such Subscription Service has been purchased will take place upon the expiry of the billing period in which the User has expressed the will to delete the account in accordance with paragraph 2 or 3.
 6. The Administrator may terminate the contract for the provision of electronic services regarding the maintenance of the User Account and other services immediately, only for important reasons, in particular due to the violation of the provisions of these Regulations, the provision of illegal, offensive Content by the User, violating these Regulations, decency or principles social intercourse, in particular when the User uses the Websites for purposes contrary to their purpose or contrary to the law, when the Administrator obtains reliable information that the User does not comply with contracts concluded with other Users or his behavior may pose a threat to other Users and other people.
 7. In the situation referred to in paragraph 6 The Administrator, by terminating the contract for the provision of electronic services regarding the maintenance of the User Account and other services, will prevent the User from using his User Account, about which the User will be informed when logging in to the Website for the first time. More information about the reason for the termination of the Agreement by the Administrator with immediate effect may be obtained by contacting the Administrator at the e-mail address: pomoc@pomocni.pl or by using the form available in the Help Center .
 8. The consumer has the right to withdraw from the User Account and Subscription Services agreement without giving any reason and without incurring costs, within 14 days from the date of conclusion of the agreement, subject to paragraph 11. The instruction on withdrawal and the withdrawal form are included in the appendix to these Regulations. This right does not apply to Users who are not Consumers.
 9. To meet the 14-day deadline, the Consumer should send a statement before its expiry to the email address pomoc@pomocni.pl or by post to the address of the Administrator's seat - Burda Media Home sp. Z oo, ul. Marynarska 15, 02-674 Warsaw. If the declaration is sent to the e-mail address indicated in the preceding sentence, the Administrator will send the Consumer an e-mail confirming receipt of the declaration of withdrawal.
 10. The declaration of withdrawal may be submitted on the form. Using the form is not obligatory.
 11. Subscription services provided on the Websites consist in providing the Consumer with digital content that is not recorded on a tangible medium or in the provision of services by the Administrator to the Consumer, with the express consent of the Consumer. In such cases, if, after informing the User by the Administrator about the loss of the right to withdraw from the contract, the performance of the service began with the express consent of the Consumer before the deadline to withdraw from the contract, or the service has been fully performed, the Consumer is not entitled to the right to withdraw from the contract.

§ 6

REFERENCE

 1. The user looking for orders can send a request to the people for whom he has performed the order in the past to issue References.
 2. In order to send a request for References, the User should complete the Reference form on his User Account on a given Website, entering the name, surname, e-mail address of the person and the telephone number to which he is sending the request for a Reference.
 3. The request generated by the Administrator will be sent to the e-mail address of the person indicated by the User in the Reference form.
 4. The Administrator will verify the issued References by contacting the person issuing the References directly. In the case of the niania.pl website, the Reference will be verified only in relation to Users seeking orders who have purchased a subscription to the Active Nanny Account.
 5. In the event of finding non-compliance with the issued References, as well as obtaining information that the References were issued by the User who sent the request to issue the References or by a person related to him, the Administrator may refuse to publish the References on the Profile, refuse to publish further References, and may also suspend the operation of the User Account on each Website in which the User has a User Account.
 6. Suspension of the User Account by the Administrator for the reasons described in paragraph the preceding one will temporarily prevent the User from using the User Account. In order to reactivate the User Account, the User should contact the Administrator at the e-mail address pomoc@pomocni.pl or using the form available in the Help Center .

§ 7

COMPLAINTS

 1. Complaints related to the operation and use of the Websites, services available on the Websites may be submitted electronically to the address pomoc@pomocni.pl or in writing to the address of the Administrator's office, with the note "Complaint" in the title of the e-mail / on the letter envelope.
 2. The complaint should contain: data of the person submitting the complaint, sufficient for contact, information sufficient to identify the service to which the complaint relates and the content of the complaint itself. The complaint should indicate the reason for the complaint and the content of the request.
 3. In the case of a complaint submitted by a person who is a Consumer, the Administrator will respond to the complaint within 30 days from the date of its receipt. In response, the administrator will indicate how to settle the complaint.
 4. Consumers also have the option of using judicial and extrajudicial means of dealing with complaints and pursuing claims, e.g. before a consumer arbitration court operating at the Provincial Inspectorate of Trade Inspection. Detailed information can be found at: https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 5. In addition, pursuant to the Regulation of the European Parliament and of the Council No. 524/2013 of May 21, 2013 on online dispute resolution for consumer disputes and amendments to Regulation EC No. 2006/2004 and Directive 2009/22 / EC (Regulation on consumer ODR). has the right to use extrajudicial means of dealing with complaints and redress. In order to take advantage of the possibility of an amicable settlement of disputes, the consumer may use the platform of the online dispute resolution system (ODR platform). https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 6. Any provisions of this § 7 do not exclude or limit the rights of persons who are Consumers provided for in applicable law.

§ 8

PERSONAL DATA AND COOKIES POLICY

 1. Detailed information on the principles of personal data processing and the principles of privacy protection are contained in the privacy policy available at: https: //pomocedomowe.local/polityka-prywatnosci .

§ 9

INTELLECTUAL PROPERTY. IMAGE

 1. The copyrights to the content posted by the Administrator on the Websites, trademarks, graphic elements, technical and IT solutions, databases, as well as the name of the Platform and Websites are subject to legal protection and are vested in the Administrator or third parties.
 2. Upon placing the given Content on the Website, the User grants the Administrator a free, non-exclusive, territorially unlimited license to use the Content for an indefinite period, in the fields of exploitation including distribution by public display and sharing and reproduction in such a way that everyone can have access to it at the site. and at the time chosen by them (Internet).
 3. When the User publishes a photo on the Website containing the image of the User or the image of third parties, the User confirms that these persons have given appropriate consents to disseminate their image on the Website.

§ 10

NEWSLETTER

 1. The User may agree to subscribe to the newsletter consisting in the regular sending of the Administrator's information bulletin, commercial information, promotions, discounts and changes in the functionality of the Services to the e-mail address provided by the User.
 2. The subscription to the newsletter is made by selecting the appropriate checkboxes in the "Settings", "Your account" panel, depending on the Website or when creating a User Account.
 3. Subscription to the newsletter is voluntary and free of charge, it is provided for an indefinite period of time and the User may unsubscribe from it at any time by checking the appropriate checkboxes in the "Settings", "Your account" panel, depending on the Website or by sending a request to the email address: pomoc @ pomocni .pl

§ 11

FINAL PROVISIONS

 1. The Administrator reserves the right to change the Regulations, detailed regulations and the Price List for important reasons in the event of: changes in the law regulating the provision of electronic services affecting the mutual rights and obligations of the contract concluded between visitors to the Website, the User and the Administrator or changes in the interpretation of the above provisions of law as a result of court judgments, decisions, recommendations or recommendations of offices or bodies competent in a given field, changes in the manner of providing services by electronic means due to technical, technological, business or security reasons, changes in the scope or provision of services by electronic means, to which the provisions of the Regulations apply by introducing new or withdrawal of existing services, the need to remove ambiguities,typographical errors or mistakes, changes in contact details, names, identification numbers, e-mail addresses or links included in the Regulations, changes in rates for establishing a telephone or internet connection, changes in the prices of services provided on the Websites or for other valid, important reasons.
 2. Information about changes to the Regulations or the Price List along with their new content will be posted on the home page of the Services.
 3. Amending the Regulations or the Price List does not affect the rights of Users acquired on the basis of the Regulations or the Price List previously in force. Users using Subscription Services until the end of a given service, the provisions of the version of the Regulations or the Price List before the changes shall apply, subject to paragraph 4 below.
 4. Changes of an orderly, technical or technological nature, as well as those related to the scope of services provided free of charge, enter into force on the date indicated by the Administrator. A user who does not agree with the content of the amendments to the Regulations has the right to terminate the contract for the provision of the User Account service in accordance with § 5 para. 1 - 5 above. In the event that the amendment to the Regulations involves a change of paid services or changes to the Price List, after introducing the amended version of the Regulations or the Price List, Users will be asked to accept their new content when logging in to the Services for the first time. The refusal to accept the new version of the Regulations or the Price List is tantamount to the User's termination of the contract for the provision of electronic services regarding the maintenance of the User Account and other services provided to the User, available on the Websites. If the User subscribes to the Subscription Services, the contract will terminate at the end of the billing period in which the User refused to accept the amended version of the Regulations. Until then, the User shall be bound by the provisions of the Regulations or the Price List in the version prior to the change.
 5. The Administrator may temporarily disable the operation of the Services in order to improve them, add services, repair failures or carry out maintenance. The Administrator will inform the Users about the planned interruption in the operation of the Websites, unless the nature of the work or failure prevents the Administrator from informing the Users sufficiently in advance about the interruption in the provision of services.
 6. The Administrator is not liable to the User for the actions and damages of third parties, including other Users. In the event of any unlawful or improper behavior of third parties and other Users, such behavior should be reported to the appropriate security services.
 7. The Regulations do not exclude or limit any rights of Consumers that they are entitled to under the mandatory provisions of law. In the event of a conflict between the provisions of the Regulations and the mandatory provisions of law granting Consumers specific rights, these provisions shall prevail.
 8. The appendices constitute an integral part of the Regulations.

Appendix 1

DETAILED REGULATIONS OF THE NIANIA.PL WEBSITE FOR USERS LOOKING FOR ORDERS

These Regulations supplement the Regulations of the Pomocni.pl Platform with provisions relating only to the ninia.pl Website for Users seeking orders. To the extent not regulated in these detailed regulations, the provisions of the Regulations of the Pomocni.pl Platform shall apply.

§ 1

GENERAL PROVISIONS

 1. This Annex 1 applies only to Users seeking orders who are not registered as Agencies.

§ 2

GLOSSARY OF TERMS

 1. The following terms used in these Specific Regulations mean respectively:
  1. Konto na Start - an account on the website www.iania.pl under which the User looking for orders may use the website www.nii.pl free of charge for 30 days. As part of this account, the User looking for orders does not have access to all functionalities of the www.annie.pl website. You can use Konto na Start once. After 30 days, the Start Account will cease to be active and transforms into a deactivated Nanny Account, unless the User looking for orders subscribes to the Active Nanny Account.
  2. Active Nanny - an account on the website www.iania.pl, subscription of which is payable. As part of the Active Nanny Account, the User looking for orders has access to all functionalities of the www.niania.pl website available to Users looking for orders.
  3. Account Expired Nanny - an account on the website www.anya.pl, which is activated automatically after the Account for Start expires (30 days) or after the subscription period for the Active Nanny Account. The expired Nanny account is inactive, invisible to other Users. The User under this account cannot reply to Offers or read messages sent by other Users.

§ 3

START ACCOUNT

 1. As part of the Start Account:
  1. The profile of the User seeking orders will be visible to Users offering orders for 30 days.
  2. The User seeking orders may respond to a specified number of Offers from Users offering orders.
  3. A user looking for orders may send a request for a Reference, without the Administrator being able to verify them.
  4. A user looking for orders may receive a notification of receiving messages from Users offering orders and the Agency, without the possibility of reading them.
 2. In order to set up an Account on Start, the User looking for orders should click the "Konto na Start" button, visible on the Website when registering.
 3. The service of running an Account for Start takes place after performing the activities described in paragraph 2 above.
 4. The user looking for orders may delete the Start Account at the moment of his choice after logging in to the Website. A user looking for orders to delete an Account on Start should go to the "Settings" or "Your Account" panel and click the "Delete Account" button. The deletion of the Account for Start is tantamount to the termination of the contract for the provision of electronic services regarding the maintenance of the Account for Start with immediate effect.

§ 4

ACTIVE NANNY ACCOUNT

 1. As part of the Active Nanny Account subscription:
  1. the profile of the User seeking orders will be visible to Users offering orders and the Agency for the entire period of the subscription to the Active Nanny Account;
  2. The User seeking orders may respond to Offers of Users offering orders and Agencies without numerical limits;
  3. can read messages sent to him by Users offering orders and Agencies;
  4. The Administrator will verify the References in the event of a request from the User seeking orders;
  5. A User looking for orders may obtain a Profile marking with information about a positively completed test in basic knowledge about the health, hygiene and safety of the child;
  6. A user looking for orders may add more than one photo to the Profile.
 2. In order to subscribe to the Active Nanny Account, the User looking for orders should:
  1. click the "Active Nanny Account" button, visible on the Website when registering or after logging in if you have an Account at the Start of the Nanny Account;
  2. choose the billing period;
  3. complete the data in the form necessary to make payments with the methods currently available on the Platform. The user looking for orders may be redirected to the website of the entity that carries out the payment;
  4. click on the "Pay" button to make the payment. Clicking the "Pay" button is tantamount to the obligation to pay for the Active Nanny Account and the Consumer's consent to start the performance by the Administrator before the deadline to withdraw from the contract, as well as the loss of the right to withdraw from the contract.
 3. The subscription for the Active Nanny Account takes place after the operator confirms that the full payment has been made correctly.
 4. The Administrator will inform about activating the Active Nanny Account via e-mail sent to the e-mail address of the User seeking orders.
 5. Upon activation of the Active Nanny Account, an agreement for the provision of electronic services is concluded with the Administrator regarding the provision of the Active Nanny Account subscription service. The contract is concluded for an indefinite period.
 6. After making the first payment using the payment form available on the Website, subscription to the Active Nanny Account will last for an indefinite period. The bank account assigned to the payment card used to make the payment will be charged cyclically with the same amount in accordance with the billing period selected by the User (e.g. every two weeks, every month).
 7. The User seeking work assignments may unsubscribe from the Active Nanny Account at any time, effective at the end of the billing period in which the resignation was made.
 8. The user seeking orders may unsubscribe from the Active Nanny Account in the "Settings" tab, or send a request to disable it via e-mail to the following address: pomoc@pomocni.pl or using the form available in the Help Center . In this case, the subscription to the Active Nanny Account will be automatically disabled at the end of the billing period in which the User looking for orders has expressed the will to unsubscribe. After deactivating the subscription, the account of the User seeking orders will be transformed into the Account Exacted Nanny.

Appendix No. 2

SPECIFIC RULES FOR AGENCIES

These Regulations supplement the Regulations with provisions relating to the Agency. To the extent not regulated in these detailed regulations, the provisions of the Regulations shall apply.

§ 1

GENERAL PROVISIONS

 1. Agencies can set up a User Account on the websites: www.nii.pl , www.pomocedomowe.pl and www.opiekaseniora.pl
 2. The Agency, using one User Account, can both add Offers and respond to Offers.
 3. Registration by the Agency is free of charge. Upon registration, the Agency concludes an agreement with the Administrator for the provision of electronic services consisting of:
  1. maintaining a User Account,
  2. the possibility of adding Offers by the Agency,
  3. receive notifications about the receipt of responses to Agency Offers,
  4. the possibility of using Subscription Services,
  5. the possibility of using rebate codes,
  6. the possibility of using the newsletter,
  7. providing other functionalities of the Website.

§ 2

PREMIUM ACCOUNT SUBSCRIPTION

 1. Agencies can take advantage of a paid subscription to a Premium Account. The subscription costs for the Premium Account are specified in the Price List.
 2. Premium Account subscription is available on the websites: www.nii.pl , www.pomocedomowe.pl and www.opiekaseniora.pl .
 3. Premium Account subscription is valid only for the Website for which it was enabled and is not valid for other Websites where the Agency has a User Account.
 4. The Premium Account allows the Agency, in particular to:
  1. marking the Agency's Offers with the "Premium" symbol,
  2. adding and maintaining active more than one Offer during the Subscription of the Premium Account,
  3. the ability to contact Users who offer orders and Users who search for orders via the Website.
 5. In order to subscribe to a Premium Account, the Agency should:
  1. click the "Premium Account" / "Enable Premium" / "Change Account to Premium" button, visible on the Website after logging in,
  2. choose the billing period,
  3. if the Agency has a rebate code, enter the alphanumeric code,
  4. choose the payment method for subscription to the Premium Account from the payment methods available on the website,
  5. complete the data in the form necessary to make the payment. The agency may be redirected to the website of the entity making the payment.
  6. click on the "Pay" button to make the payment. Clicking the "Pay" button is tantamount to the Agency's obligation to pay for the Premium Account subscription and consent to the Administrator to start the performance of the service before the deadline to withdraw from the contract, as well as the loss of the right to withdraw from the contract.
 6. The performance of the Premium Account service takes place after the payment operator confirms that the full payment has been made correctly.
 7. The Administrator will inform the Agency about enabling the Premium Account, also via e-mail sent to the Agency's e-mail address.
 8. Upon activation of the Premium Account, the Agency concludes a contract for the provision of electronic services with the Administrator regarding the provision of the Premium Account service. The contract is concluded for an indefinite period.
 9. After making the first payment using the payment form available on the Website, the subscription to the Premium Account will be indefinite. The bank account assigned to the payment card used to make the payment will be charged cyclically with the same amount in accordance with the billing period selected by the User (e.g. every two weeks, every month, every three months).
 10. The Agency may unsubscribe from the Premium Account at any time, effective at the end of the billing period in which the cancellation was made.
 11. The Agency may unsubscribe from the Premium Account in the "Settings" or "Your Account" tab, or send a request to disable it via e-mail to the following address: pomoc@pomocni.pl or using the form available in the Help Center . In this case, the subscription to the Premium Account will be automatically disabled at the end of the billing period in which the Agency expressed its will to unsubscribe.

Appendix No. 3

TERMS AND CONDITIONS OF THE PREMIUM ACCOUNT SERVICE

§ 1

GENERAL PROVISIONS. SUBSCRIPTION

 1. Users offering orders may use a paid subscription to a Premium Account. The subscription costs for the Premium Account are specified in the Price List.
 2. Premium Account subscription is available on the websites: www.nii.pl, www.pomocedomowe.pl , www.opiekaseniora.pl and www.opiekazwierzat.pl .
 3. Premium Account subscription is valid only for the Website for which it was enabled and is not valid for other Websites where the User has a User Account.
 4. The Premium Account allows Users, in particular to:
  1. marking the User's Offer with the "Premium" symbol,
  2. the ability to send messages to Users looking for orders via the Website,
  3. the ability to read messages from Users looking for orders.
  4. the ability to reveal the telephone numbers of Users seeking orders.
 5. In order to subscribe to a Premium Account, the User should:
  1. click the "Premium Account" / Enable Premium "/" Change Account to Premium "button, visible on the Website after logging in,
  2. select the billing period ",
  3. if the User has a rebate code, enter the alphanumeric code,
  4. complete the data in the form necessary to make the payment. The user may be redirected to the website of the entity that makes the payment.
  5. click on the "Pay" button to make the payment. Clicking the "I pay" button is tantamount to the User's obligation to pay for the subscription to the Premium Account and the Consumer's consent to the commencement of the performance by the Administrator before the deadline to withdraw from the contract, as well as the loss of the right to withdraw from the contract.
 6. The service is provided in the form of subscription to a Premium Account after the payment operator confirms that the full payment has been made correctly.
 7. The Administrator will inform the User about enabling the Premium Account, also via e-mail sent to the User's e-mail address.
 8. Upon activation of the Premium Account, the User concludes an agreement for the provision of electronic services with the Administrator regarding the provision of the Premium Account service. The contract is concluded for an indefinite period.
 9. After making the first payment using the payment form available on the Website, the subscription to the Premium Account will be indefinite. The bank account assigned to the payment card used to make the payment will be charged with the same amount periodically according to the settlement period selected by the User offering the orders (e.g. every two weeks, every month, every three months).
 10. The user offering the orders may unsubscribe from the Premium Account at any time, effective at the end of the billing period in which the cancellation was made.
 11. The user offering the orders may unsubscribe from the Premium Account in the "Settings" or "Your Account" tab, or send a request to disable it via e-mail to the following address: pomoc@pomocni.pl or using the form available in the Help Center . In this case, the subscription to the Premium Account will be automatically disabled at the end of the billing period in which the User offering the order has expressed its will to unsubscribe.

Appendix No. 4

TERMS AND CONDITIONS OF THE SERVICE WORK FROM NOW

§ 1

GENERAL PROVISIONS. SUBSCRIPTION

 1. Users looking for work orders can turn on a paid subscription to the Praca service right away. The subscription costs for the Job service are immediately specified in the Price List.
 2. Subscription to the Job service is immediately available on the websites: www.pomocedomowe.pl , www.opiekaseniora.pl , www.opiekazwierzat.pl .
 3. Subscription to the Work service immediately applies only to the Website for which it was enabled and does not apply to other Websites where the User has a User Account.
 4. Subscription to the Work service immediately allows Users to:
  1. marking the User Profile with the symbol "Work immediately",
  2. receiving a higher position on the list of Users seeking orders,
  3. receiving priority in verification by the Administrator of the issued References.
 5. In order to subscribe to the Work now service, the User should:
  1. click the "Work from now" button visible after logging in or go to the "Settings" or "Your account" tab and click the "Start Work immediately" button,
  2. select the billing period
  3. if the User has a rebate code, enter the alphanumeric code,
  4. complete the data in the form necessary to make the payment. The user may be redirected to the website of the entity that makes the payment.
  5. click on the "Pay" button to make the payment. Clicking the "I pay" button is tantamount to the obligation to pay for the subscription to the Work service immediately by the User and the Consumer's consent to the commencement of the performance by the Administrator before the deadline to withdraw from the contract, as well as the loss of the right to withdraw from the contract.
 6. The service is provided in the form of including a subscription to the Praca service immediately after such operator confirms that the full payment has been made correctly.
 7. The Administrator will inform the User about switching on the subscription to the Work immediately, via e-mail sent to the User's e-mail address.
 8. Upon activation of the subscription to the Praca service, the User immediately concludes a contract with the Administrator for the provision of electronic services regarding the provision of the Praca immediately service. The contract is concluded for an indefinite period.
 9. After making the first payment using the payment form available on the Website, the subscription to the Praca od Zaraz service will last for an indefinite period. The bank account assigned to the payment card used to make the payment will be charged cyclically with the same amount in accordance with the billing period selected by the User (e.g. every two weeks, every month, every three months).
 10. A user looking for work orders may unsubscribe from the Praca from Immediately service at any time, effective at the end of the billing period in which the resignation was made.
 11. The user seeking orders may unsubscribe from the Praca service immediately in the "Settings" or "Your Account" tab, or send a request to disable it via e-mail to the following address: pomoc@pomocni.pl or using the form available in the Help Center . In this case, the subscription to the Work from Right now service will be automatically disabled at the end of the billing period in which the User looking for jobs has expressed the will to unsubscribe.

Appendix No. 5

DETAILED REGULATIONS OF THE SERVICES WORK FROM NOW ON THE KOREPETYCJE.EDU.PL WEBSITE

§ 1

GLOSSARY OF TERMS

 1. The following terms used in these specific regulations mean respectively:
  1. Tutor - User looking for an order on the website korepetycje.edu.pl
  2. Looking for a Tutor - User offering an order on the Website korepetycje.edu.pl

§ 2

GENERAL PROVISIONS. SUBSCRIPTION OF THE SERVICE WORK FROM NOW ON THE KOREPETYCJE.EDU.PL WEBSITE

 1. Contact details of looking for a Tutor are invisible to Tutors who have not subscribed to the Work now service.
 2. Contact details of Tutors who have not subscribed to the Job service right now are invisible to people using the Website and looking for a Tutor.
 3. Tutors can take advantage of a paid subscription to the Praca immediately dedicated service for the www.korepetycje.edu.pl website. The subscription costs for the Job service are immediately specified in the Price List.
 4. Subscribing to the Job to date service allows Tutors, in particular to:
  1. marking the Tutor with the stamp "Praca od Zaraz",
  2. the ability to view the contact details of looking for a Tutor,
  3. publishing the contact details of the Tutor. The Tutor's contact details will be visible to those looking for a Tutor,
  4. the ability to communicate with looking for a tutor,
  5. getting a higher position on the list of Tutors,
  6. receiving priority in the verification of issued References.
 5. In order to subscribe to the Work now service, the Tutor should:
  1. click the "Work from now" button visible after logging in or go to the "Settings" or "Your account" tab and click the "Start Work immediately" button,
  2. choose the billing period,
  3. if the Tutor has a Rebate Code, enter the alphanumeric code,
  4. complete the data in the form necessary to make the payment. The tutor may be redirected to the website of the entity that is making the payment.
  5. click on the "Pay" button to make the payment. Clicking the "I pay" button is tantamount to the obligation to pay for the subscription to the Work service immediately by the User and the Consumer's consent to the commencement of the performance by the Administrator before the deadline to withdraw from the contract, as well as the loss of the right to withdraw from the contract.
 6. The service is provided in the form of including a subscription to the Praca service immediately after such operator confirms that the full payment has been made correctly.
 7. The administrator will inform the Tutor about switching on the subscription to the Work service immediately, via e-mail sent to the Tutor's e-mail address.
 8. Upon activation of the subscription for the Work service, the Tutor concludes an agreement for the provision of electronic services with the Administrator for the provision of the Work immediately service. The contract is concluded for an indefinite period.
 9. After making the first payment using the payment form available on the Website, the subscription to the Praca od Zaraz service will last for an indefinite period. The bank account assigned to the payment card used to make the payment will be charged cyclically with the same amount in accordance with the billing period selected by the User (e.g. every two weeks, every month, every three months).
 10. The tutor may unsubscribe from the Praca from Immediately service at any time, effective at the end of the billing period in which the resignation was made.
 11. A tutor may unsubscribe from the Praca service immediately in the "Settings" or "Your Account" tab, or send a request to disable it via e-mail to the following address: pomoc@pomocni.pl or using the form available in the Help Center . In this case, the subscription to the Work from Right now service will be automatically disabled at the end of the billing period in which the Tutor has agreed to unsubscribe.

Appendix No. 6.

DETAILED REGULATIONS OF THE REMONTUJ.PL WEBSITE FOR USERS LOOKING FOR ORDERS

§ 1

GLOSSARY OF TERMS

 1. The following terms used in these specific regulations mean respectively:
  1. Professional - a User looking for an order on the remontuj.pl Website, who is 18 years of age, with full legal capacity.
  2. Looking for a Professional - a User offering an order on the remontuj.pl Website, who is 18 years of age, with full legal capacity.
  3. Biznes Partner and Biznes Partner Gold - paid subscription services dedicated to Professionals at www.remontuj.pl

§ 2

GENERAL PROVISIONS. SUBSCRIPTION TO THE BUSINESS PARTNER AND BUSINESS PARTNER GOLD SERVICE IN REMONTUJ.PL

 1. Contact details of Looking for a Professional are invisible to Professionals who have not subscribed to the Biznes Partner or Biznes Partner Gold service.
 2. Contact details of Professionals who have not subscribed to the Biznes Partner or Biznes Partner Gold service are invisible to people using the Website and Looking for a Professional.
 3. Professionals can take advantage of a paid subscription to the Biznes Partner or Biznes Partner Gold services dedicated to the www.remontuj.pl website. The subscription costs for the Biznes Partner and Biznes Partner Gold services are specified in the Price List.
 4. Subscription to the Biznes Partner and Biznes Partner Gold services is valid only on this website www.remontuj.pl
 5. Subscription to the Biznes Partner service allows Users to:
  1. marking the User Profile with the symbol "Business Partner",
  2. receiving a higher position on the list of Users seeking orders,
  3. receiving priority in verification by the Administrator of the issued References
 6. Subscription to the Biznes Partner Gold service allows Users to:
  1. marking the User Profile with the symbol "Biznes Partner Gold",
  2. receiving the highest position on the list of Users seeking orders,
  3. receiving priority in verification by the Administrator of the issued References.
 7. In order to subscribe to the Biznes Partner or Biznes Partner Gold service, the User should:
  1. click on the "Biznes Partner" button visible after logging in and select the type of Biznes Partner or Biznes Partner Gold service by clicking "Select";
  2. select the billing period specified for the given type of subscription service;
  3. if the User has a rebate code, enter the alphanumeric code;
  4. complete the data in the form necessary to make the payment. The user may be redirected to the website of the entity that makes the payment;
  5. click on the "Pay" button to make the payment. Clicking the "Pay" button is tantamount to the User's obligation to pay for the subscription to the Biznes Partner or Biznes Partner Gold service and the Consumer's consent to the commencement of the performance by the Administrator before the deadline to withdraw from the contract, as well as the loss of the right to withdraw from the contract.
 8. The service is provided in the form of subscription to the Biznes Partner or Biznes Partner Gold service after such operator confirms that the full payment has been correctly made.
 9. The Administrator will inform the User about enabling the subscription to the Biznes Partner or Biznes Partner Gold service via e-mail sent to the User's e-mail address.
 10. Upon activation of the subscription to the Biznes Partner or Biznes Partner Gold service, the User concludes an agreement for the provision of electronic services with the Administrator regarding the provision of the Biznes Partner or Biznes Partner Gold service. The contract is concluded for an indefinite period.
 11. After making the first payment using the payment form available on the Website, the subscription to the Biznes Partner or Biznes Partner Gold service will last for an indefinite period. The bank account assigned to the payment card used to make the payment will be charged cyclically with the same amount in accordance with the billing period selected by the User (e.g. every two weeks, every month, every three months).
 12. The user seeking orders may unsubscribe from the Biznes Partner or Biznes Partner Gold service at any time, effective at the end of the settlement period in which the resignation was made.
 13. The user looking for orders may unsubscribe from the Biznes Partner or Biznes Partner Gold service in the "Your account" tab, or send a request to disable it via e-mail to the following address: pomoc@pomocni.pl or using the form available in the Help Center . In this case, the subscription to the Biznes Partner or Biznes Partner Gold service will be automatically disabled at the end of the billing period in which the User looking for orders has expressed the will to unsubscribe.
 14. When a professional publishes photos on the Website showing the effect of his work, including, in particular, the interior of the apartment, the silhouette of a house, a garden, the Professional confirms that the Looking for a professional and the owners have given their respective consent to the publication of such photos.

Appendix No. 7

NOTICE ABOUT THE WITHDRAWAL FROM THE CONTRACT

You have the right to withdraw from this Agreement within 14 days without giving any reason.

Subscription services provided on the Websites consist in providing the Consumer with digital content that is not recorded on a tangible medium or in the provision of services by the Administrator to the Consumer, with the express consent of the Consumer. In such cases, if after informing the User by the Administrator about the loss of the right to withdraw from the contract, the performance of the service began with the express consent of the Consumer before the deadline to withdraw from the contract, or accordingly the service was fully performed, the Consumer is not entitled to withdraw from the contract. .

The deadline to withdraw from the contract will expire after 14 days from the date of conclusion of the contract.

To exercise the right to withdraw from the contract, you must inform us:

Burda Media Home sp. Z oo
ul. Marynarska 15, 02-674 Warsaw,
e-mail address: pomoc@pomocni.pl;

of your decision to withdraw from this contract by an unequivocal statement (for example, a letter sent by post or e-mail).

You can use the model withdrawal form, but it is not obligatory.

In order to keep the deadline for withdrawing from the contract, it is enough for you to send information regarding the exercise of your right to withdraw from the contract before the deadline to withdraw from the contract.

Consequences of withdrawal from the contract:

In the event of withdrawal from the contract, we will refund all payments received from you immediately, and in any case not later than 14 days from the date on which we were informed about your decision to exercise the right to withdraw from this contract. We will refund the payment using the same payment methods that you used in the original transaction, unless you have expressly agreed otherwise; in any event, you will not incur any fees as a result of this reimbursement.

TEMPLATE FORM OF WITHDRAWAL FROM THE CONTRACT

(this form should be completed and returned only if you wish to withdraw from the contract)

To: Burda Media Home sp. Z oo
ul. Marynarska 15,
02-674 Warsaw

or to the address pomoc@pomocni.pl
 

- I / We (*) hereby inform / inform (*) about my / our withdrawal from the contract of sale of the following items (*) contract for the supply of the following items (*) contract for specific work consisting in the performance of the following items (*) / for the provision of the following service (*)
... .............................................. .................................................. .................................................. ..........
... ....................................... .................................................. .................................................. .................
... ................................ .................................................. .................................................. ........................

- Date of conclusion of the contract (*) / receipt (*) ... ..................................... .................................................. .......

- Name and surname of the consumer (s) ... ........................................ .................................................. .................................................. ................
... ................................. .................................................. .................................................. .......................

- Address of the consumer (s) ... .......................................... .................................................. ......................
... ........................... .................................................. .................................................. .............................
... .................... .................................................. .................................................. ....................................

- Signature of the consumer (s) (only if the form is sent in paper version)
... ................................ .................................................. .................................................. ........................
... ......................... .................................................. .................................................. ...............................

- Date ... ............................................... .................................................. .............

(*) Delete as appropriate.

Автоматичний переклад, якщо ви хочете побачити оригінальну версію, будь ласка, змініть її на польську

РЕГЛАМЕНТИ ПЛАТФОРМИ POMOCNI.PL

§ 1

Ці Правила доступні на веб-сайті за адресою https://pomocedomowe.local/Regulamin.html з можливістю їх відтворення та збереження поза ІТ-системою. Положення можна завантажити безкоштовно та зберегти на диску.

Регламент визначає правила користування всіма Сервісами, зокрема правила:

 1. перегляд контенту, включаючи Контент, доступний на веб-сайтах,
 2. перегляд профілів і пропозицій,
 3. здійснення Реєстрації,
 4. ведення облікових записів користувачів,
 5. додавання пропозицій,
 6. створення профілів,
 7. можливість зв'язку з іншими Користувачами,
 8. додавання та перевірка довідок,
 9. використання Служб підписки та інших послуг,
 10. здійснення платежів,
 11. право Користувача відмовитися від Угоди про Обліковий запис користувача та підписку на обслуговування,
 12. припинення дії Облікового запису користувача та Угоди про послуги підписки,
 13. подання та розгляд скарг,
 14. за допомогою інформаційного бюлетеня.

Деякі веб-сайти можуть містити послуги та функції, недоступні для інших веб-сайтів, через специфіку кожного з веб-сайтів. Крім того, деякі послуги можуть бути призначені лише для певної категорії Користувачів, залежно від характеру та способу використання Веб-сайтів. Можливі відмінності описані в цьому Регламенті та в детальному регламенті, що є додатком до цього Регламенту.

Користувачі, а також усі особи, які бажають отримати інформацію щодо роботи та правил функціонування веб-сайтів, можуть зв’язатися з Адміністратором за адресою електронної пошти pomoc@pomocni.pl та в Довідковий центр .

§ 2

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

 1. Наступні терміни, що використовуються в цьому Регламенті, означають відповідно:
  1. Агентство - Користувач, який може як публікувати Пропозиції, так і відповідати на опубліковані Пропозиції.
  2. Адміністратор - Burda Media Home sp.Z oo з місцезнаходженням у Варшаві, вул. Маринарська 15, (02-674) Варшава, внесений до реєстру підприємців Національного судового реєстру, який веде Окружний суд Столичного міста Варшави Варшава, XII Господарський відділ Національного судового реєстру, номер KRS 0000312005, NIP: 7010135745, REGON: 141504850.
  3. Прайс-лист - перелік платних послуг, доступних на Веб-сайтах разом із ціною певної послуги, доступний за адресою https: //pomocedomowe.local/cennik-serwisow .
  4. Код знижки - код у вигляді рядка, доступний Користувачеві, що дозволяє знизити ціну Послуги підписки.
  5. Споживач - фізична особа, яка вчиняє з підприємцем правочин, безпосередньо не пов'язаний з його підприємницькою чи професійною діяльністю, або інша особа, до якої законодавство вимагає застосування положень, що стосуються Споживача.
  6. Преміум-акаунт - послуга платної підписки на Веб-сайтах, призначена для Користувачів, які пропонують замовлення, тобто тих, хто шукає людей, які виконують замовлення для цих Користувачів, і агентств, які шукають Користувачів, які будуть виконувати замовлення для третіх осіб.
  7. Обліковий запис користувача - позначена адресою електронної пошти та паролем, наданими Користувачем, колекція ресурсів в ІТ-системі Адміністратора, в якій дані Користувача збираються на Веб-сайтах. Для створення облікового запису користувача потрібна реєстрація.
  8. Оферти - оголошення, що містять пропозиції про роботу, які розміщуються на Сайтах Користувачами, які пропонують замовлення.
  9. Платформа - платформа Pomocni.pl, якою керує Адміністратор і складається з веб-сайтів.
  10. Політика конфіденційності - детальна інформація про принципи обробки персональних даних і про принципи захисту конфіденційності Користувачів і відвідувачів Сайтів.
  11. Робота відтепер – послуга платної підписки, призначена для Користувачів, які шукають замовлення на веб-сайтах www.pomocedomowe.pl, www.opiekaseniora.pl, www.opiekazwierzat.pl та www.korepetycje.edu.pl.
  12. Підтверджена особистість - позначення Профілю, доступне після перевірки Адміністратором відповідності введених Користувачем даних.
  13. Підтверджений телефон - позначення Профілю, доступне після перевірки Адміністратором відповідності введеного Користувачем номера телефону.
  14. Профіль - публічна частина Акаунту Користувача, який отримує замовлення, містить інформацію про Користувача, який отримує замовлення.
  15. Рекомендації - думка, надана Користувачеві, який шукає рекомендації, і опублікована в Профілі.
  16. Положення - це Положення з додатками, що є його невід'ємною частиною.
  17. Реєстрація - процес створення облікового запису користувача.
  18. Веб- сайти, Веб-сайт - веб-сайти: www.nii.pl, www.pomocedomowe.pl, www.opiekaseniora.pl, www.opiekazwierzat.pl, www.korepetycje.edu.pl та remontuj.pl, які є частиною Pomocni.pl платформа .
  19. Контент - весь контент, включаючи фотографії, опублікований Користувачами на Веб-сайтах.
  20. Підписні послуги - усі платні послуги, що вимагають передплати, доступні на Веб-сайтах, регулюються детальними правилами, що є додатками до Правил.
  21. Користувач - фізична особа, яка досягла 16 років і має повну чи обмежену дієздатність, юридична особа, організаційна одиниця без статусу юридичної особи, яка зареєструвалася та має Обліковий запис Користувача. У випадку фізичних осіб з обмеженою дієздатністю для здійснення Реєстрації потрібна згода законного представника. Користувач може бути зареєстрований як шукач роботи, пропозиція роботи або агентство

§ 3

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ. НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ САЙТАМИ

 1. Кожна особа, яка користується Сайтом, зобов’язана ознайомитися зі змістом Регламенту. Використання веб-сайту ґрунтується на цих Правилах і на основі чинного законодавства.
 2. Для того, щоб користуватися Веб-сайтом, необхідно мати пристрій, що забезпечує доступ до Інтернету, підтримує технологію JavaScript, оснащений ефективною операційною системою в поточній версії, наприклад, Linux, Windows, iOS, OSX, а також інстальовано поточну версія веб-браузера на пристрої, яка забезпечує доступ до Інтернет-ресурсів, таких як: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari або інші сумісні.
 3. Використання електронних сервісів та використання Інтернету, навіть незважаючи на використання систем захисту від несанкціонованого впливу третіх осіб, може бути пов’язане зі специфічними загрозами та ризиками, такими як:
  1. зловмисне програмне забезпечення - програми або сценарії, які мають шкідливу, злочинну або зловмисну ​​діяльність, наприклад віруси, хробаки, трояни (трояни), кейлоггери, номеронабирачі та інші,
  2. програми, що відстежують дії Користувача в мережі, збирають інформацію про Користувача та надсилають її автору програми,
  3. фішинг конфіденційної інформації шляхом видавання себе за надійну особу чи установу (фішинг),
  4. шпигунське програмне забезпечення,
  5. спам
  6. злом системи ІКТ з використанням хакерських інструментів, таких як експлойт або руткіт.
 4. Щоб уникнути зазначених вище загроз, електронні пристрої, які використовуються для підключення до Інтернету, повинні бути оснащені антивірусною програмою.
 5. Захист від вищезазначених загроз також може бути забезпечений:
  1. брандмауери,
  2. регулярне оновлення програмного забезпечення,
  3. ознайомлення з інформацією про ліцензії та встановлення програми,
  4. регулярне сканування системи антивірусною програмою,
  5. шифрування передачі даних,
  6. не відкривати електронні повідомлення невідомого походження,
  7. використання легальних програм і додатків,
  8. встановлення програм виявлення та запобігання вторгненням.
 6. Для використання деяких послуг, доступних на Веб-сайтах, може додатково знадобитися адреса електронної пошти, номер телефону, можливість здійснення грошових переказів або наявність платіжної картки.
 7. При вході на сайт Сайту кожна особа укладає з Адміністратором договір про надання електронних послуг, який складається з:
  1. отримання доступу до попереднього перегляду пропозицій і профілів без контактних даних,
  2. отримання доступу до попереднього перегляду частини Посилання,
  3. можливість подання та розгляду скарг,
  4. надання інших функцій Веб-сайту, які не потребують реєстрації.
 8. Реєстрація безкоштовна. Одночасно з Реєстрацією Користувач укладає з Адміністратором договір про надання електронних послуг, що складається з:
  1. ведення облікового запису користувача,
  2. можливість додавання пропозицій,
  3. можливість користування послугами підписки (за винятком веб-сайтів korepetycje.edu.pl та remontuj.pl),
  4. можливість використання кодів знижки (за винятком веб-сайтів korepetycje.edu.pl та remontuj.pl),
  5. можливість використання розсилки,
  6. отримувати повідомлення про отримання відповідей на пропозиції,
  7. надання інших функцій Веб-сайту, які потребують Реєстрації,

   - щодо Користувачів, які пропонують замовлення, та Агентства, а також:

  8. можливість створення профілю,
  9. можливість відповідати на кількість пропозицій, зазначених на даному Веб-сайті,
  10. можливість відправки запиту на довідки (стосується лише користувачів, які шукають замовлення),
  11. можливість використання послуг «Підтверджена особа» та «Підтверджений телефон» у деяких Послугах (застосовується лише до Користувачів, які шукають замовлення),
  12. можливість використання Сервісів підписки,
  13. можливість використання кодів знижки,
  14. можливість використання розсилки,
  15. надання інших функцій Веб-сайту, які вимагають реєстрації.

   - щодо Користувачів, які шукають замовлення, та Агентства.

 9. Деякі послуги, що надаються на Веб-сайтах, є платними. Разом із підтвердженням платіжним оператором правильності здійснення повної оплати за дану Абонентську послугу, дана Абонентська послуга активується, таким чином Користувач укладає з Адміністратором договір про надання електронних послуг, що полягає в наданні: надану Службу підписки.
 10. Обсяг Послуг за передплатою описано в детальних положеннях, які є додатками до цих Правил.
 11. Користувач буде проінформований кожного разу про оплату певної Послуги передплати перед її вибором, включаючи ціну, розрахункові періоди та правила доступу та скасування послуги. Ціни на послуги також доступні в Прейскуранті.
 12. Незважаючи на вищезазначене, кожна особа, яка користується Веб-сайтами, у зв’язку з використанням Веб-сайтів несе вартість підключення до сервера, на якому розташовані Веб-сайти, розмір якої залежить від тривалості з’єднання та тарифу, який використовує оператор мережі, яка використовується особами, які використовують Веб-сайти.
 13. Користувачам заборонено надавати Контент: незаконний, що порушує ці Правила, пристойність або принципи соціального співіснування, образливий, вульгарний, а також будь-яку діяльність, яка може негативно вплинути на належне функціонування веб-сайтів. Заборонено використовувати веб-сайти в цілях, що суперечать їх призначенню, або в цілях, що суперечать закону.
 14. У разі отримання офіційного повідомлення або достовірної інформації про незаконний, образливий, вульгарний, такий, що порушує Регламент, пристойність або принципи соціального співіснування, характер Контенту та зберігається на Веб-сайті, Адміністратор негайно заблокує доступ до цього Контенту.
 15. Положення цих Правил щодо покупця, який є Споживачем, застосовуються до фізичної особи, яка укладає договір, безпосередньо пов’язаний з його господарською діяльністю, якщо зі змісту цього договору випливає, що він не має для неї професійного характеру (зокрема, внаслідок предмет підприємницької діяльності, який здійснює такий підприємець, наведений у номерах CEIDG та PKD).
 16. Суб’єктам, зазначеним у § 3 розд. 15 не поширюються на ст. 558 § 1, друге речення Цивільного кодексу, ст. 563 ЦК та ст. 567 § 2 Цивільного кодексу та § 7 розд. 4 та 5 цього Регламенту.

§ 4

РЕЄСТРАЦІЯ

 1. Для реєстрації необхідно заповнити реєстраційну форму, розміщену на веб-сайті Сервісу, вказавши адресу електронної пошти та пароль, а також інші дані, що містяться в реєстраційній формі. Здійснення Реєстрації вимагає згоди з умовами цих Правил. Залежно від характеру та способу використання Веб-сайтів, Користувач може отримати повідомлення на електронну адресу, вказану у формі, з проханням підтвердити Реєстрацію. Активація Облікового запису користувача в цьому випадку відбувається шляхом натискання посилання для активації, надісланого в повідомленні. В інших випадках Обліковий запис користувача активується в кінці Реєстрації. З моменту активації Облікового запису Користувач отримує доступ до свого Облікового запису.
 2. Реєстрація на одному з веб-сайтів: www.niania.pl , www.opiekaseniora.pl , www.pomocedomowe.pl та www.opiekazwierzat.plдозволяє використовувати всі ці веб-сайти без необхідності повторної реєстрації та використання тієї самої адреси електронної пошти та пароля. При реєстрації на даному Веб-сайті укладається договір про надання електронних послуг щодо ведення Облікового запису Користувача на цьому Веб-сайті. Щоб почати використовувати обліковий запис користувача на інших веб-сайтах, згаданих у цьому пункті. 2, користувач повинен перейти на веб-сайт цього веб-сайту та дати згоду на використання облікового запису користувача на цьому веб-сайті. Після надання згоди укладається договір про надання електронних послуг щодо ведення Акаунту Користувача на цьому Сайті.
 3. Реєстрація на одному з веб-сайтів: www.korepetycje.edu.pl та www.remontuj.plдозволяє використовувати обидва веб-сайти без необхідності повторної реєстрації та використання тієї самої адреси електронної пошти та пароля. При реєстрації на даному Веб-сайті укладається договір про надання електронних послуг щодо ведення Облікового запису Користувача на цьому Веб-сайті. Щоб почати використовувати обліковий запис користувача на другому веб-сайті, згаданому в цьому пункті. 3, користувач повинен перейти на веб-сайт цього веб-сайту та дати згоду на використання облікового запису користувача на цьому веб-сайті. Після надання згоди укладається договір про надання електронних послуг щодо ведення Акаунту Користувача на цьому Сайті.
 4. При реєстрації Користувач зобов'язаний надати правдиві дані.
 5. Користувач може доповнити свій обліковий запис інформацією про себе, а також прикріпити фото. Інформація, фотографія, а також інші дані, надані в Реєстраційній формі (крім контактних даних) і Пропозиції або Профілі, будуть загальнодоступними для людей, які користуються Веб-сайтами і не мають Облікового запису користувача. Прикріплена фотографія повинна містити зображення Користувача.
 6. Забороняється вказувати контактні дані Користувача за межами полів, призначених для цього в Реєстраційній формі та налаштуваннях Облікового запису Користувача, зокрема: на фотографіях, прикріплених до Профілю / Пропозиції, а також у загальнодоступній інформації про Користувача. Також заборонено розміщувати фіктивні фотографії, фотографії, не пов'язані з роботою Сайту, графіки, анімації та фотографії словесного змісту. Адміністратор має право приховати або видалити з Профілю / Оферти будь-які контактні дані, надані всупереч попередньому реченню, а також фотографії з характеристиками, зазначеними в попередньому реченні. Якщо контактні дані були доступні на фотографії, прикріпленій до Профілю / Пропозиції, Адміністратор має право видалити таку фотографію.
 7. З метою підвищення довіри до себе на Веб-сайтах Користувач за участю Адміністратора може підтвердити введені ним дані, зокрема щодо особи Користувача та номера телефону. Для цього Користувач може здійснити перевірочний переказ для Адміністратора на суму 1 злотий за допомогою платіжного оператора. Після підтвердження даних, отриманих із системи платіжного оператора, даними, введеними ним на Веб-сайтах (ім’я та прізвище), Адміністратор наказує оператору відшкодувати суму, сплачену Користувачем на його користь. Повернення суми відбувається незалежно від підтвердження Користувачем правильності введених на Сайтах даних. Щоб підтвердити номер телефону, Користувачеві необхідно надіслати SMS з індивідуальним для кожного Веб-сайту вмістом на номер телефону, вказаний в обліковому записі Користувача.
 8. Після підтвердження та отримання позначення «Підтверджена особа» Користувач не може самостійно змінювати дані у вигляді імені, прізвища, які відображаються в його Профілі. Для того, щоб змінити вищевказані дані, зверніться до Адміністратора.
 9. Одна особа може мати лише один обліковий запис користувача на певному веб-сайті. Забороняється надавати обліковий запис користувача третім особам.
 10. Залежно від категорії Користувача, після підписки на одну з Послуг підписки Користувачі, зареєстровані як клієнти, що пропонують замовлення, можуть зв’язуватися лише з Користувачами, які шукають замовлення, та Агентствами, тоді як Користувачі, зареєстровані як користувачі, які шукають замовлення, можуть зв’язуватися лише з Користувачами, які пропонують замовлення, та Агентствами.

§ 5

РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ПРАВО СПОЖИВАЧІВ ВІД ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ

 1. Договір про ведення Облікового запису Користувача укладається на невизначений термін.
 2. Користувач може видалити обліковий запис користувача на веб-сайті за власним вибором. Для цього після авторизації на даному веб-сайті він повинен зайти в панель «Налаштування» або «Ваш обліковий запис» і натиснути кнопку «Видалити обліковий запис». Щоб видалити обліковий запис користувача на інших веб-сайтах, де вхід відбувається на основі тієї ж адреси електронної пошти та пароля, користувач повинен увійти на веб-сайт, на якому обліковий запис користувача хоче видалити, і виконати дії, зазначені в цьому пункті. 2.
 3. Користувач також може надіслати запит на видалення Облікового запису користувача на певному Веб-сайті на адресу pomoc@pomocni.pl
 4. Видалення Облікового запису Користувача прирівнюється до розірвання Користувачем договору про надання електронних послуг, предметом якого є ведення Облікового запису Користувача на обраному Веб-сайті.
 5. Якщо Користувач уклав угоду з Адміністратором про надання вибраної Послуги підписки, видалення Користувачем облікового запису Користувача на Веб-сайті, в якому була придбана така Послуга підписки, відбудеться після закінчення розрахункового періоду, в якому Користувач висловив бажання видалити обліковий запис відповідно до п 2 чи 3.
 6. Адміністратор може негайно розірвати договір про надання електронних послуг щодо ведення Облікового запису користувача та інших послуг лише з поважних причин, зокрема у зв’язку з порушенням положень цих Правил, наданням незаконного, образливого Контенту Користувач, порушуючи ці Правила, пристойність або принципи соціального спілкування, зокрема, коли Користувач використовує Веб-сайти в цілях, що суперечать їх призначенню або всупереч законодавству, коли Адміністратор отримує достовірну інформацію про те, що Користувач не дотримується договорів, укладених з іншими Користувач або його поведінка може становити загрозу для інших Користувачів та інших людей.
 7. У ситуації, зазначеній у п 6 Адміністратор, розриваючи договір про надання електронних послуг щодо ведення Облікового запису Користувача та інших послуг, перешкоджає Користувачеві використовувати його Обліковий запис Користувача, про що Користувач буде проінформований при першій спробі входу в систему. Веб-сайт. Більш детальну інформацію про причину розірвання Угоди Адміністратором з негайним набранням чинності можна отримати, зв’язавшись з Адміністратором за адресою електронної пошти pomoc@pomocni.pl або за допомогою форми, доступної в Довідковому центрі .
 8. Споживач має право відмовитися від Облікового запису користувача та Угоди про послуги підписки без пояснення причини та без витрат протягом 14 днів із дати укладення договору, відповідно до п. 11. Інструкція про відкликання та бланк відкликання містяться в додатку до цього Регламенту. Це право не поширюється на Користувачів, які не є Споживачами.
 9. Щоб дотриматися 14-денного терміну, Споживач повинен надіслати заяву до його закінчення на електронну адресу pomoc@pomocni.pl або поштою на адресу місцезнаходження Адміністратора - Burda Media Home sp.Z oo, ul. Маринарська 15, 02-674 Варшава. Якщо заяву буде надіслано на електронну адресу, зазначену в попередньому реченні, Адміністратор надішле Споживачу електронний лист із підтвердженням отримання заяви про відмову.
 10. Заяву про вихід можна подати на бланку. Використання форми не є обов'язковим.
 11. Підписні послуги, що надаються на Веб-сайтах, полягають у наданні Споживачу цифрового контенту, який не записаний на матеріальному носії, або в наданні Адміністратором послуг Споживачеві за явною згодою Споживача. У таких випадках, якщо після інформування Користувача Адміністратором про втрату права відмовитися від договору, виконання послуги розпочалося за явною згодою Споживача до закінчення терміну відмови від договору, або послуга було виконано повністю, Споживач не має права відмовитися від договору.

§ 6

ДОВІДКА

 1. Користувач, який шукає замовлення, може надіслати запит людям, для яких він виконував замовлення в минулому, на видачу довідок.
 2. Щоб надіслати запит на Довідки, Користувач повинен заповнити форму Довідки у своєму обліковому записі користувача на даному веб-сайті, ввівши ім’я, прізвище, адресу електронної пошти особи та номер телефону, на який він надсилає запит для довідка.
 3. Сформований Адміністратором запит буде надіслано на адресу електронної пошти особи, вказану Користувачем у Довідковій формі.
 4. Адміністратор перевірить видані Довідки, звернувшись безпосередньо до особи, яка видає Довідки. У випадку веб-сайту niania.pl Посилання буде перевірено лише стосовно Користувачів, які шукають замовлення, які придбали підписку на обліковий запис Active Nanny.
 5. У разі виявлення невідповідності виданих Довідок, а також отримання інформації про те, що Довідки видані Користувачем, який надіслав запит на видачу Довідок, або пов’язаною з ним особою, Адміністратор має право відмовити в публікації Довідок. на Профілі, відмовитися від подальшої публікації Посилань, а також може призупинити роботу Облікового запису користувача на кожному веб-сайті, на якому Користувач має Обліковий запис користувача.
 6. Призупинення дії Облікового запису Користувача Адміністратором з причин, описаних у п попередній тимчасово заборонить Користувачеві використовувати обліковий запис користувача. Щоб повторно активувати Обліковий запис Користувача, Користувач повинен зв’язатися з Адміністратором за адресою електронної пошти pomoc@pomocni.pl або за допомогою форми, доступної в Довідковому центрі .

§ 7

СКАРГИ

 1. Скарги, пов’язані з роботою та використанням веб-сайтів, послуг, доступних на веб-сайтах, можна подавати в електронному вигляді на адресу pomoc@pomocni.pl або в письмовому вигляді на адресу офісу Адміністратора, з поміткою «Скарга» в назві. електронною поштою / на листі-конверті.
 2. Скарга повинна містити: дані особи, яка подає скаргу, достатні для зв’язку, інформацію, достатню для ідентифікації служби, якої стосується скарга, та зміст самої скарги. У скарзі має бути зазначено причину скарги та зміст звернення.
 3. У разі надходження скарги від особи, яка є Споживачем, Адміністратор надає відповідь на скаргу протягом 30 днів з моменту її отримання. У відповідь адміністратор вкаже спосіб вирішення скарги.
 4. Споживачі також мають можливість використовувати судові та позасудові засоби розгляду скарг і подання претензій, наприклад, в арбітражному суді для захисту прав споживачів, що працює при Провінційній інспекції торговельної інспекції. Детальну інформацію можна знайти на: https://www.uokik.gov .pl/sprawy_indywidualne.php
 5. Крім того, відповідно до Регламенту Європейського Парламенту та Ради № 524/2013 від 21 травня 2013 року про онлайн-вирішення споживчих спорів та внесення змін до Регламенту ЄС № 2006/2004 і Директиви 2009/22 / EC ( Положення про споживче ODR) має право використовувати позасудові засоби розгляду скарг і відшкодування. Для того, щоб скористатися можливістю мирного врегулювання суперечок, споживач може скористатися платформою системи онлайн-вирішення суперечок (платформа ODR). https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 6. Будь-які положення цього § 7 не виключають і не обмежують права осіб, які є Споживачами, передбачені чинним законодавством.

§ 8

ПОЛІТИКА ЩОДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ФАЙЛОВ COOKIE

 1. Детальна інформація про принципи обробки персональних даних і принципи захисту конфіденційності міститься в політиці конфіденційності, доступній за адресою: https://pomocedomowe.local/polityka-prywatnosci .

§ 9

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ. ЗОБРАЖЕННЯ

 1. Авторські права на контент, розміщений Адміністратором на Веб-сайтах, торгові марки, графічні елементи, технічні та ІТ-рішення, бази даних, а також назву Платформи та Веб-сайтів підлягають правовому захисту та належать Адміністратору або третім особам.
 2. Розміщуючи даний Контент на Веб-сайті, Користувач надає Адміністратору безкоштовну, невиключну, територіально необмежену ліцензію на використання Контенту протягом невизначеного періоду, у сферах використання, включаючи розповсюдження шляхом публічного показу та спільного використання, а також відтворення в таких таким чином, щоб кожен міг отримати до нього доступ у тому місці та в час, який він вибрав (Інтернет).
 3. Коли Користувач публікує на Веб-сайті фото, що містить зображення Користувача або зображення третіх осіб, Користувач підтверджує, що ці особи дали відповідні згоди на розміщення свого зображення на Веб-сайті.

§ 10

БЮЛЕТЕНЬ

 1. Користувач може погодитися на підписку на розсилку, що полягає в регулярній розсилці інформаційного бюлетеня Адміністратора, комерційної інформації, акцій, знижок і змін у функціональності Сервісів на адресу електронної пошти, надану Користувачем.
 2. Підписка на розсилку здійснюється шляхом встановлення відповідних прапорців на панелі «Налаштування», «Ваш обліковий запис», залежно від Веб-сайту або під час створення Облікового запису користувача.
 3. Підписка на розсилку є добровільною та безкоштовною, надається на невизначений термін і Користувач може в будь-який час відмовитися від неї, поставивши відповідні галочки на панелі «Налаштування», «Ваш обліковий запис», залежно від Веб-сайт або надіславши запит на електронну адресу: pomoc @ pomocni .pl

§ 11

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Адміністратор залишає за собою право змінювати Положення, детальні положення та Прейскурант з важливих причин у разі: зміни законодавства, що регулює надання електронних послуг, що впливає на взаємні права та обов’язки договору, укладеного між відвідувачами Веб-сайту, Користувача та Адміністратора або зміни в тлумаченні вищезазначених положень законодавства в результаті судових рішень, рішень, рекомендацій або рекомендацій відомств або органів, компетентних у певній сфері, зміни в способі надання послуг електронними засобами через технічні, технологічні, бізнес-причини або причини безпеки, зміни в обсязі або наданні послуг електронними засобами, до яких застосовуються положення Регламенту шляхом запровадження нових або скасування існуючих послуг, необхідність усунення двозначностей,друкарські помилки або помилки, зміни контактних даних, імен, ідентифікаційних номерів, адрес електронної пошти або посилань, включених до Регламенту, зміни тарифів на встановлення телефонного або інтернет-з’єднання, зміни цін на послуги, що надаються на Веб-сайтах, або для інших вагомі, важливі причини.
 2. Інформація про зміни в Регламенті або Прейскуранті разом з новим змістом буде розміщена на головній сторінці Сервісів.
 3. Внесення змін до Регламенту або Прейскуранта не впливає на права Користувачів, набуті на підставі чинного Регламенту або Прейскуранта. Користувачі, які користуються Службами підписки до закінчення певної послуги, застосовуються положення версії Регламенту або Прейскуранта до змін, відповідно до п. 4 нижче.
 4. Зміни порядкового, технічного чи технологічного характеру, а також ті, що стосуються обсягу послуг, що надаються безкоштовно, набирають чинності з дня, зазначеного Адміністратором. Користувач, який не погоджується зі змістом змін до Регламенту, має право розірвати договір про надання послуги «Акаунт користувача» відповідно до § 5 абз. 1-5 вище. У випадку, якщо зміни до Регламенту передбачають зміну платних послуг або внесення змін до Прейскуранта, після введення зміненої версії Регламенту або Прейскуранта Користувачам буде запропоновано прийняти їх новий вміст під час входу в Сервіси. вперше. Відмова від прийняття нової редакції Правил або Прейскуранту прирівнюється до розірвання Користувачем договору про надання електронних послуг щодо ведення Акаунту Користувача та інших послуг, що надаються Користувачеві, доступних на Сайтах. Якщо Користувач підписується на Послуги підписки, договір припиняється в кінці розрахункового періоду, в якому Користувач відмовився прийняти змінену версію Правил. До цього часу Користувач зобов’язаний дотримуватися положень Регламенту або Прейскуранта в редакції, що передує зміні.
 5. Адміністратор може тимчасово вимкнути роботу Сервісів з метою їх покращення, додавання послуг, усунення збоїв або проведення технічного обслуговування. Адміністратор інформуватиме Користувачів про заплановану перерву в роботі Веб-сайтів, якщо тільки характер роботи або збій не перешкоджає Адміністратору завчасно повідомити Користувачів про перерву в наданні послуг.
 6. Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачем за дії та збитки третіх осіб, у тому числі інших Користувачів. У разі будь-якої протиправної чи неналежної поведінки третіх осіб та інших Користувачів, про таку поведінку слід повідомити відповідні служби безпеки.
 7. Положення не виключають і не обмежують будь-які права Споживачів, які вони мають відповідно до імперативних положень закону. У разі суперечності між положеннями Регламенту та обов’язковими положеннями закону, що надає Споживачам певні права, ці положення мають переважну силу.
 8. Додатки є невід'ємною частиною Положення.

Додаток 1

ДЕТАЛЬНІ РЕГУЛАЦІЇ ВЕБ-САЙТУ NIANIA.PL ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ, ЯКІ ШУКАЮТЬ ЗАМОВЛЕННЯ

Ці Правила доповнюють Правила Платформи Pomocni.pl положеннями, що стосуються лише веб-сайту ninia.pl для Користувачів, які шукають замовлення. У тих випадках, коли це не врегульовано цими детальними правилами, застосовуються положення Регламенту платформи Pomocni.pl.

§ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Цей Додаток 1 застосовується лише до Користувачів, які шукають замовлення, які не зареєстровані як Агентства.

§ 2

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

 1. Наступні терміни, що використовуються в цих Спеціальних положеннях, означають відповідно:
  1. Konto na Start - обліковий запис на веб-сайті www.iania.pl, під яким Користувач, який шукає замовлення, може безкоштовно користуватися веб-сайтом www.nii.pl протягом 30 днів. У рамках цього облікового запису користувач, який шукає замовлення, не має доступу до всіх функцій веб-сайту www.annie.pl. Ви можете використовувати Konto na Start один раз. Через 30 днів початковий обліковий запис перестане бути активним і перетвориться на дезактивований обліковий запис Nanny, якщо користувач, який шукає замовлення, не підпишеться на обліковий запис Active Nanny.
  2. Active Nanny - обліковий запис на сайті www.iania.pl, підписка на який платна. У рамках облікового запису Active Nanny Користувач, який шукає замовлення, має доступ до всіх функцій веб-сайту www.niania.pl, доступних Користувачам, які шукають замовлення.
  3. Account Expired Nanny - обліковий запис на веб-сайті www.anya.pl, який автоматично активується після закінчення терміну дії облікового запису для Start (30 днів) або після закінчення періоду підписки на обліковий запис Active Nanny. Прострочений обліковий запис Nanny неактивний, невидимий для інших користувачів. Користувач під цим обліковим записом не може відповідати на пропозиції або читати повідомлення, надіслані іншими користувачами.

§ 3

ЗАПУСТИТИ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС

 1. Як частина початкового облікового запису:
  1. Профіль користувача, який шукає замовлення, буде доступний для користувачів, які пропонують замовлення, протягом 30 днів.
  2. Користувач, який шукає замовлення, може відповісти на певну кількість пропозицій від користувачів, які пропонують замовлення.
  3. Користувач, який шукає замовлення, може надіслати запит на довідку, але адміністратор не зможе їх перевірити.
  4. Користувач, який шукає замовлення, може отримувати повідомлення про отримання повідомлень від Користувачів, що пропонують замовлення, і Агентства, без можливості їх читання.
 2. Щоб налаштувати обліковий запис на Start, користувач, який шукає замовлення, повинен натиснути кнопку «Конто на старт», яка відображається на веб-сайті під час реєстрації.
 3. Послуга ведення облікового запису для Start відбувається після виконання дій, описаних у п 2 вище.
 4. Користувач, який шукає замовлення, може видалити початковий обліковий запис у будь-який момент після входу на Веб-сайт. Користувач, який шукає замовлення на видалення облікового запису на старті, повинен перейти на панель «Налаштування» або «Ваш обліковий запис» і натиснути кнопку «Видалити обліковий запис». Видалення Облікового запису для Старт прирівнюється до розірвання договору про надання електронних послуг щодо обслуговування Облікового запису для Старт з негайним набранням чинності.

§ 4

АКТИВНИЙ АККАУНТ НЯНІ

 1. У рамках підписки на обліковий запис Active Nanny:
  1. профіль Користувача, який шукає замовлення, буде доступний Користувачам, які пропонують замовлення, і Агентству протягом усього періоду підписки на Обліковий запис Active Nanny;
  2. Користувач, який шукає замовлення, може відповідати на пропозиції Користувачів, які пропонують замовлення, і Агентств без кількісних обмежень;
  3. може читати повідомлення, надіслані йому Користувачами, що пропонують замовлення, і Агентствами;
  4. Адміністратор перевірить Посилання у разі запиту від Користувача, що вимагає замовлення;
  5. Користувач, який шукає замовлення, може отримати відмітку Профілю з інформацією про позитивно складений тест з базових знань про здоров’я, гігієну та безпеку дитини;
  6. Користувач, який шукає замовлення, може додати в Профіль більше однієї фотографії.
 2. Щоб підписатися на обліковий запис Active Nanny, Користувач, який шукає замовлення, повинен:
  1. натисніть кнопку «Активний обліковий запис Nanny», яка відображається на веб-сайті під час реєстрації або після входу, якщо у вас є обліковий запис на початку облікового запису Nanny;
  2. вибрати розрахунковий період;
  3. заповнити дані у формі, необхідні для здійснення платежів методами, доступними на даний момент на Платформі. Користувач, який шукає замовлення, може бути перенаправлений на веб-сайт організації, яка здійснює оплату;
  4. натисніть кнопку «Оплатити», щоб здійснити оплату. Натискання кнопки «Оплатити» прирівнюється до зобов’язання оплатити Аккаунт Active Nanny та згоди Споживача на початок виконання Адміністратором до закінчення терміну відмови від договору, а також до втрати права відмовитися від договору. договір.
 3. Підписка на обліковий запис Active Nanny відбувається після підтвердження оператором правильності повної оплати.
 4. Адміністратор повідомить про активацію облікового запису Active Nanny електронною поштою, надісланою на адресу електронної пошти Користувача, який звертається за замовленнями.
 5. При активації Облікового запису «Активна няня» з Адміністратором укладається договір про надання електронних послуг щодо надання послуги підписки на Обліковий запис «Активна няня». Договір укладено на невизначений термін.
 6. Після здійснення першого платежу за допомогою платіжної форми, доступної на Веб-сайті, підписка на обліковий запис Active Nanny діятиме на невизначений період. З банківського рахунку, присвоєного платіжній картці, яка використовується для здійснення платежу, циклічно стягуватиметься та сама сума відповідно до розрахункового періоду, вибраного Користувачем (наприклад, кожні два тижні, щомісяця).
 7. Користувач, який шукає робочі завдання, може скасувати підписку на обліковий запис Active Nanny у будь-який час, починаючи з кінця розрахункового періоду, у якому було зроблено звільнення.
 8. Користувач, який бажає отримати замовлення, може скасувати підписку на обліковий запис Active Nanny у вкладці «Налаштування» або надіслати запит на його відключення електронною поштою на адресу: pomoc@pomocni.pl або за допомогою форми, доступної в центрі допомоги . У цьому випадку підписка на обліковий запис Active Nanny буде автоматично відключена в кінці розрахункового періоду, в якому Користувач, який шукає замовлення, висловив бажання відмовитися від підписки. Після деактивації підписки обліковий запис Користувача, який шукає замовлення, буде перетворено на обліковий запис Exacted Nanny.

Додаток No2

ОСОБЛИВІ ПРАВИЛА ДЛЯ АГЕНТСТВ

Це Положення доповнює Положення положеннями, що стосуються Агентства. У тих випадках, коли це не врегульовано цими детальними правилами, застосовуються положення Регламенту.

§ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Агенції можуть створити обліковий запис користувача на веб-сайтах: www.nii.pl , www.pomocedomowe.pl та www.opiekaseniora.pl
 2. Агентство, використовуючи один обліковий запис користувача, може як додавати пропозиції, так і відповідати на них.
 3. Реєстрація в Агентстві безкоштовна. Після реєстрації Агентство укладає з Адміністратором договір про надання електронних послуг, який складається з:
  1. ведення облікового запису користувача,
  2. можливість додавання Оферт Агентством,
  3. отримувати повідомлення про надходження відповідей на Агентські пропозиції,
  4. можливість використання Сервісів підписки,
  5. можливість використання кодів знижки,
  6. можливість використання розсилки,
  7. надання інших функцій веб-сайту.

§ 2

ПІДПИСКА НА ПРЕМІУМ-АККАУНТ

 1. Агентства можуть скористатися перевагами платної підписки на Premium Account. Вартість підписки на Premium Account вказана в Прайсі.
 2. Підписка на Premium Account доступна на веб-сайтах: www.nii.pl , www.pomocedomowe.pl та www.opiekaseniora.pl .
 3. Підписка на преміум-акаунт дійсна лише для веб-сайту, для якого вона була активована, і не діє для інших веб-сайтів, де Агентство має обліковий запис користувача.
 4. Преміум-акаунт дозволяє Агентству, зокрема:
  1. позначення Пропозицій Агентства символом «Преміум»,
  2. додавання та підтримання активної більш ніж однієї пропозиції під час підписки Преміум-акаунту,
  3. можливість зв’язуватися з Користувачами, які пропонують замовлення, і Користувачами, які шукають замовлення через Веб-сайт.
 5. Щоб підписатися на Преміум-акаунт, Агентство має:
  1. натисніть кнопку «Преміум-акаунт» / «Увімкнути преміум» / «Змінити обліковий запис на преміум», яка відображається на веб-сайті після входу в систему,
  2. вибрати розрахунковий період,
  3. якщо агентство має код знижки, введіть буквено-цифровий код,
  4. вибрати спосіб оплати для підписки на Преміум-акаунт із способів оплати, доступних на веб-сайті,
  5. заповнити дані у формі, необхідні для здійснення платежу. Агентство може бути перенаправлено на веб-сайт організації, яка здійснює платіж.
  6. натисніть кнопку «Оплатити», щоб здійснити оплату. Натискання кнопки «Оплатити» прирівнюється до зобов’язання Агентства оплатити підписку на Преміум-акаунт і згоди Адміністратора на початок надання послуги до закінчення терміну відмови від договору, а також до втрати права на відмову від договору. з договору.
 6. Робота послуги «Преміум-акаунт» відбувається після підтвердження платіжним оператором правильності здійснення повного платежу.
 7. Адміністратор повідомить Агентство про активацію Преміум-акаунту також електронним листом, надісланим на електронну адресу Агентства.
 8. При активації Преміум-акаунту Агентство укладає договір про надання електронних послуг з Адміністратором щодо надання послуги Преміум-акаунт. Договір укладено на невизначений термін.
 9. Після здійснення першого платежу за допомогою платіжної форми, доступної на Веб-сайті, підписка на Premium Account буде безстроковою. З банківського рахунку, присвоєного платіжній картці, яка використовується для здійснення платежу, циклічно стягуватиметься та сама сума відповідно до розрахункового періоду, вибраного Користувачем (наприклад, кожні два тижні, щомісяця, кожні три місяці).
 10. Агентство може скасувати підписку на преміум-акаунт у будь-який час, починаючи з кінця розрахункового періоду, у якому було здійснено скасування.
 11. Агентство може скасувати підписку на Преміум-акаунт у вкладці «Налаштування» або «Ваш обліковий запис» або надіслати запит на його відключення електронною поштою на адресу: pomoc@pomocni.pl або за допомогою форми, доступної в Довідковому центрі. . У цьому випадку підписка на преміум-акаунт буде автоматично відключена в кінці розрахункового періоду, у якому Агентство висловило бажання скасувати підписку.

Додаток No3

ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ PREMIUM ACCOUNT

§ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПЕРЕДПЛАТА

 1. Користувачі, які пропонують замовлення, можуть використовувати платну підписку на Premium Account. Вартість підписки на Premium Account вказана в Прайсі.
 2. Підписка на Premium Account доступна на веб-сайтах: www.nii.pl, www.pomocedomowe.pl , www.opiekaseniora.pl та www.opiekazwierzat.pl .
 3. Підписка на преміум-акаунт дійсна лише для веб-сайту, для якого її було ввімкнено, і не діє для інших веб-сайтів, де користувач має обліковий запис користувача.
 4. Преміум-акаунт дозволяє користувачам, зокрема:
  1. позначення Оферти Користувача символом «Преміум»,
  2. можливість надсилати повідомлення Користувачам, які шукають замовлення через Веб-сайт,
  3. можливість читати повідомлення від Користувачів, які шукають замовлення.
  4. можливість розкривати номери телефонів Користувачів, які шукають замовлення.
 5. Щоб підписатися на Преміум-акаунт, Користувач повинен:
  1. натисніть кнопку «Преміум-акаунт» / «Увімкнути преміум» / «Змінити обліковий запис на преміум», яка відображається на веб-сайті після входу в систему,
  2. вибрати розрахунковий період »,
  3. якщо Користувач має код знижки, введіть буквено-цифровий код,
  4. заповнити дані у формі, необхідні для здійснення платежу. Користувач може бути перенаправлений на веб-сайт організації, яка здійснює платіж.
  5. натисніть кнопку «Оплатити», щоб здійснити оплату. Натискання кнопки «Я плачу» прирівнюється до зобов’язання Користувача оплатити підписку на Преміум-акаунт та згоди Споживача на початок виконання Адміністратором до закінчення терміну відмови від договору, а також до втрати право відмови від договору.
 6. Послуга надається у вигляді підписки на Преміум-акаунт після підтвердження платіжним оператором правильності повної оплати.
 7. Адміністратор повідомить Користувача про активацію Преміум-акаунту також за допомогою електронного листа, надісланого на електронну адресу Користувача.
 8. При активації Преміум-акаунту Користувач укладає з Адміністратором договір про надання електронних послуг щодо надання послуги Преміум-акаунт. Договір укладено на невизначений термін.
 9. Після здійснення першого платежу за допомогою платіжної форми, доступної на Веб-сайті, підписка на Premium Account буде безстроковою. З банківського рахунку, присвоєного платіжній картці, яка використовується для здійснення платежу, циклічно стягуватиметься та сама сума відповідно до періоду розрахунків, вибраного Користувачем, який пропонує замовлення (наприклад, кожні два тижні, щомісяця, кожні три місяці).
 10. Користувач, який пропонує замовлення, може скасувати підписку на преміум-акаунт у будь-який час після закінчення розрахункового періоду, у якому було здійснено скасування.
 11. Користувач, який пропонує замовлення, може скасувати підписку на преміум-акаунт у вкладці «Налаштування» або «Ваш обліковий запис» або надіслати запит на його відключення електронною поштою на адресу: pomoc@pomocni.pl або за допомогою форми, доступної в Довідковий центр . У цьому випадку підписка на Преміум-акаунт буде автоматично відключена в кінці розрахункового періоду, в якому Користувач, який пропонує замовлення, висловив бажання відмовитися від підписки.

Додаток No4

УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ ДІЮТЬ З ТЕПЕР

§ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПЕРЕДПЛАТА

 1. Користувачі, які шукають замовлення на роботу , можуть одразу підключити платну підписку на сервіс Praca. Вартість підписки на послугу «Робота» відразу вказана в Прайсі.
 2. Підписка на службу Job доступна відразу на веб-сайтах: www.pomocedomowe.pl , www.opiekaseniora.pl , www.opiekazwierzat.pl .
 3. Підписка на Службу Робота негайно поширюється лише на Веб-сайт, для якого вона була активована, і не поширюється на інші Веб-сайти, де Користувач має Обліковий запис.
 4. Підписка на сервіс Робота відразу дозволяє Користувачам:
  1. позначення Профілю користувача символом «Робота негайно»,
  2. отримання більш високої позиції в списку Користувачів, які шукають замовлення,
  3. отримання пріоритету в перевірці Адміністратором виданих Довідок.
 5. Для підписки на послугу «Працюй зараз» Користувачеві необхідно:
  1. натисніть кнопку «Почати роботу», яка відображається після входу, або перейдіть на вкладку «Налаштування» або «Ваш обліковий запис» і натисніть кнопку «Почати роботу негайно»,
  2. вибрати розрахунковий період
  3. якщо Користувач має код знижки, введіть буквено-цифровий код,
  4. заповнити дані у формі, необхідні для здійснення платежу. Користувач може бути перенаправлений на веб-сайт організації, яка здійснює платіж.
  5. натисніть кнопку «Оплатити», щоб здійснити оплату. Натискання кнопки «Я плачу» прирівнюється до зобов’язання негайно оплатити Користувачем підписку на Сервіс «Робота» та згоди Споживача на початок виконання Адміністратором до закінчення терміну відмови від договору, а також втрата права відмови від договору.
 6. Послуга надається у вигляді включення підписки на послугу Praca відразу після підтвердження оператором правильності повної оплати.
 7. Про ввімкнення підписки на Твір Адміністратор негайно повідомить Користувача електронним листом на адресу електронної пошти Користувача.
 8. Після активації підписки на послугу Praca Користувач негайно укладає з Адміністратором договір про надання електронних послуг щодо надання послуги Praca негайно. Договір укладено на невизначений термін.
 9. Після здійснення першого платежу за допомогою платіжної форми, доступної на Веб-сайті, підписка на послугу Praca od Zaraz триватиме невизначений період. З банківського рахунку, присвоєного платіжній картці, яка використовується для здійснення платежу, циклічно стягуватиметься та сама сума відповідно до розрахункового періоду, вибраного Користувачем (наприклад, кожні два тижні, щомісяця, кожні три місяці).
 10. Користувач, який шукає замовлення на роботу, може скасувати підписку на службу Praca from Immediately у будь-який час, починаючи з кінця розрахункового періоду, у якому було зроблено відмову.
 11. Користувач, який шукає замовлення, може негайно скасувати підписку на послугу Praca у вкладці «Налаштування» або «Ваш обліковий запис», або надіслати запит на її відключення електронною поштою на адресу: pomoc@pomocni.pl або за допомогою доступної форми у довідковому центрі . У цьому випадку підписка на послугу «Робота прямо зараз» буде автоматично відключена в кінці розрахункового періоду, в якому Користувач, який шукає роботу, висловив бажання відмовитися від підписки.

Додаток No5

ДЕТАЛЬНІ РЕГЛАМЕНТИ РОБОТИ СЕРВІСІВ ВІДТЕЧНІ НА САЙТІ KOREPETYCJE.EDU.PL

§ 1

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

 1. Наступні терміни, що використовуються в цих спеціальних нормативних актах, означають відповідно:
  1. Репетитор - користувач, який шукає замовлення на веб-сайті korepetycje.edu.pl
  2. Шукаю репетитора - Користувач, який пропонує замовлення на веб-сайті korepetycje.edu.pl

§ 2

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПІДПИСКА НА СЕРВІС ВІДТЕПЕР ДІЄ НА САЙТІ KOREPETYCJE.EDU.PL

 1. Контактні дані для пошуку репетитора невидимі для репетиторів, які не підписані на послугу «Працюй зараз».
 2. Контактні дані репетиторів, які зараз не підписалися на сервіс Вакансії, невидимі для людей, які користуються Веб-сайтом і шукають репетитора.
 3. Репетитори можуть скористатися платною підпискою на спеціальну послугу Praca негайно для веб-сайту www.korepetycje.edu.pl. Вартість підписки на послугу «Робота» відразу вказана в Прайсі.
 4. Підписка на сервіс Job to date дозволяє викладачам, зокрема:
  1. позначення Вихователя штампом «Praca od Zaraz»,
  2. можливість переглянути контактні дані пошуку Репетитора,
  3. оприлюднення контактних даних Вихователя. Контактні дані репетитора будуть доступні тим, хто шукає репетитора,
  4. вміння спілкуватися з шукаючим репетитором,
  5. отримання вищої позиції в списку викладачів,
  6. отримання пріоритету при перевірці виданих Довідок.
 5. Для підписки на послугу «Працюй зараз» Репетитор повинен:
  1. натисніть кнопку «Почати роботу», яка відображається після входу, або перейдіть на вкладку «Налаштування» або «Ваш обліковий запис» і натисніть кнопку «Почати роботу негайно»,
  2. вибрати розрахунковий період,
  3. якщо у викладача є код знижки, введіть буквено-цифровий код,
  4. заповнити дані у формі, необхідні для здійснення платежу. Репетитора може бути перенаправлено на веб-сайт організації, яка здійснює оплату.
  5. натисніть кнопку «Оплатити», щоб здійснити оплату. Натискання кнопки «Я плачу» прирівнюється до зобов’язання негайно оплатити Користувачем підписку на Сервіс «Робота» та згоди Споживача на початок виконання Адміністратором до закінчення терміну відмови від договору, а також втрата права відмови від договору.
 6. Послуга надається у вигляді включення підписки на послугу Praca відразу після підтвердження оператором правильності повної оплати.
 7. Про ввімкнення підписки на сервіс «Робота» адміністратор повідомить Репетитора негайно, електронною поштою, надісланою на електронну адресу Репетитора.
 8. При підключенні підписки на послугу «Робота негайно» Репетитор укладає договір про надання електронних послуг з Адміністратором на надання послуги «Робота негайно». Договір укладено на невизначений термін.
 9. Після здійснення першого платежу за допомогою платіжної форми, доступної на Веб-сайті, підписка на послугу Praca od Zaraz триватиме невизначений період. З банківського рахунку, присвоєного платіжній картці, яка використовується для здійснення платежу, циклічно стягуватиметься та сама сума відповідно до розрахункового періоду, вибраного Користувачем (наприклад, кожні два тижні, щомісяця, кожні три місяці).
 10. Репетитор може скасувати підписку на послугу Praca from Immediately у будь-який час, починаючи з кінця розрахункового періоду, у якому було зроблено відмову.
 11. Репетитор може відразу скасувати підписку на послугу Praca у вкладці «Налаштування» або «Ваш обліковий запис», або надіслати запит на її відключення електронною поштою на адресу: pomoc@pomocni.pl або за допомогою форми, доступної в довідці центр . У цьому випадку підписка на послугу Work from Right Now буде автоматично вимкнена в кінці розрахункового періоду, у якому Репетитор погодився скасувати підписку.

Додаток No6.

ДЕТАЛЬНІ РЕГЛАМЕНТИ ВЕБ-САЙТУ REMONTUJ.PL ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ, ЯКІ ШУКАЮТЬ ЗАМОВЛЕННЯ

§ 1

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

 1. Наступні терміни, що використовуються в цих спеціальних нормативних актах, означають відповідно:
  1. Професіонал - користувач, який шукає замовлення на веб-сайті remontuj.pl, якому виповнилося 18 років, з повною дієздатністю.
  2. Шукаю Професіонала - Користувача, який пропонує замовлення на веб-сайті remontuj.pl, віком від 18 років, з повною дієздатністю.
  3. Biznes Partner і Biznes Partner Gold - платні послуги для професіоналів на www.remontuj.pl

§ 2

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПІДПИСКА НА СЕРВІС BUSINESS PARTNER ТА BUSINESS PARTNER GOLD В REMONTUJ.PL

 1. Контактні дані Looking for a Professional невидимі для професіоналів, які не підписалися на послугу Biznes Partner або Biznes Partner Gold.
 2. Контактні дані професіоналів, які не підписалися на послугу Biznes Partner або Biznes Partner Gold, невидимі для людей, які користуються Веб-сайтом і шукають професіонала.
 3. Професіонали можуть скористатися платною підпискою на послуги Biznes Partner або Biznes Partner Gold, присвячені веб-сайту www.remontuj.pl. Вартість передплати на послуги «Бізнес Партнер» і «Бізнес Партнер Gold» вказана в Прейскуранті.
 4. Підписка на послуги Biznes Partner і Biznes Partner Gold діє лише на цьому сайті www.remontuj.pl
 5. Підписка на сервіс Biznes Partner дозволяє Користувачам:
  1. позначення Профілю користувача символом «Діловий партнер»,
  2. отримання більш високої позиції в списку Користувачів, які шукають замовлення,
  3. отримання пріоритету в перевірці Адміністратором виданих Довідок
 6. Підписка на сервіс Biznes Partner Gold дозволяє Користувачам:
  1. позначення Профілю користувача символом «Biznes Partner Gold»,
  2. отримання найвищої позиції в списку Користувачів, які шукають замовлення,
  3. отримання пріоритету в перевірці Адміністратором виданих Довідок.
 7. Щоб підписатися на послугу Biznes Partner або Biznes Partner Gold, Користувач повинен:
  1. натисніть кнопку «Biznes Partner», яка відображається після входу, і виберіть тип послуги «Biznes Partner» або «Biznes Partner Gold», натиснувши «Вибрати»;
  2. вибрати розрахунковий період, вказаний для даного виду абонентської послуги;
  3. якщо у Користувача є код знижки, введіть буквено-цифровий код;
  4. заповнити дані у формі, необхідні для здійснення платежу. Користувач може бути перенаправлений на веб-сайт організації, яка здійснює платіж;
  5. натисніть кнопку «Оплатити», щоб здійснити оплату. Натискання кнопки «Оплатити» прирівнюється до зобов’язання Користувача оплатити підписку на сервіс Biznes Partner або Biznes Partner Gold та згоди Споживача на початок виконання Адміністратором до закінчення терміну відмови від договору, а також як втрата права відмови від договору.
 8. Послуга надається у вигляді підписки на послугу «Бізнес Партнер» або «Бізнес Партнер Голд» після підтвердження оператором правильності повної оплати.
 9. Адміністратор повідомить Користувача про активацію підписки на сервіс Biznes Partner або Biznes Partner Gold електронною поштою, надісланою на адресу електронної пошти Користувача.
 10. При підключенні підписки на послугу «Бізнес Партнер» або «Бізнес Партнер Голд» Користувач укладає договір про надання електронних послуг з Адміністратором щодо надання послуги «Бізнес Партнер» або «Бізнес Партнер Голд». Договір укладено на невизначений термін.
 11. Після здійснення першого платежу за допомогою платіжної форми, доступної на Веб-сайті, підписка на послугу Biznes Partner або Biznes Partner Gold триватиме невизначений період. З банківського рахунку, присвоєного платіжній картці, яка використовується для здійснення платежу, циклічно стягуватиметься та сама сума відповідно до розрахункового періоду, вибраного Користувачем (наприклад, кожні два тижні, щомісяця, кожні три місяці).
 12. Користувач, який шукає замовлення, може скасувати підписку на службу Biznes Partner або Biznes Partner Gold у будь-який час, починаючи з кінця розрахункового періоду, у якому було зроблено відмову.
 13. Користувач, який шукає замовлення, може відмовитися від підписки на послугу Biznes Partner або Biznes Partner Gold у вкладці «Ваш обліковий запис» або надіслати запит на її відключення електронною поштою на адресу: pomoc@pomocni.pl або за допомогою доступної форми у довідковому центрі . У цьому випадку підписка на сервіс Biznes Partner або Biznes Partner Gold буде автоматично відключена в кінці розрахункового періоду, в якому Користувач, який шукає замовлення, висловив бажання відмовитися від підписки.
 14. Коли Професіонал публікує на Веб-сайті фотографії, що демонструють ефект від його роботи, включаючи, зокрема, інтер’єр квартири, силует будинку, сад, Професіонал підтверджує, що Шукає професіонала та власники надали свої відповідну згоду на публікацію таких фотографій.

Додаток No7

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИХІД ВІД ДОГОВОРУ

Ви маєте право відмовитися від цієї Угоди протягом 14 днів без пояснення причини.

Підписні послуги, що надаються на Веб-сайтах, полягають у наданні Споживачу цифрового контенту, який не записаний на матеріальному носії, або в наданні Адміністратором послуг Споживачеві за явною згодою Споживача. У таких випадках, якщо після інформування Користувача Адміністратором про втрату права відмовитися від договору, виконання послуги розпочалося за явною згодою Споживача до закінчення терміну відмови від договору, або відповідно послуги виконано повністю, Споживач не має права відмовитися від договору .

Термін відмови від договору закінчується через 14 днів з дати укладення договору.

Щоб скористатися правом відмови від договору, ви повинні повідомити нас:

Burda Media Home sp Z oo
вул. Маринарська 15, 02-674 Варшава,
електронна адреса: pomoc@pomocni.pl;

про ваше рішення відмовитися від цього договору шляхом недвозначної заяви (наприклад, листом, надісланим поштою або електронною поштою).

Ви можете використовувати типову форму відмови, але це не є обов’язковим.

Для дотримання терміну для відмови від договору вам достатньо надіслати інформацію про реалізацію свого права відмовитися від договору до закінчення терміну відмови від договору.

Наслідки відмови від договору:

У разі відмови від договору ми повернемо всі отримані від вас платежі негайно, але в будь-якому випадку не пізніше ніж через 14 днів з дати, коли ми були поінформовані про ваше рішення скористатися правом відмовитися від цього договору. Ми повернемо платіж за допомогою тих самих методів оплати, які ви використовували в початковій транзакції, якщо ви прямо не домовилися про інше; у будь-якому випадку ви не стягуватимете жодних зборів у результаті цього відшкодування.

ЗРАЗОК ФОРМИ ВІДМОВИ ВІД ДОГОВОРУ

(цю форму слід заповнювати та повертати, лише якщо ви бажаєте відмовитися від договору)

Кому: Burda Media Home sp Z oo
вул. Маринарська 15,
02-674 Варшава

або на адресу pomoc@pomocni.pl
 

- Я/ми (*) цим повідомляєм/інформую (*) про мою/нашу відмову від договору купівлі-продажу наступних товарів (*) контракту на постачання наступних товарів (*) договору на конкретну роботу, яка полягає у виконанні наступних пунктів (*) / для надання наступної послуги (*)
... ................................. ................. ................................. ................. ................................. ................. ..........
... .................... ................... ............................... ................... ............................... ................... .................
... ........... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ........................

- Дата укладення договору (*) / квитанції (*) ... ................................ ..................................................... ..... .....

- Прізвище та ім'я споживача (споживачів) ................................... ... ................................................ ... ................................................ ... ................
... ............................ ..................................................... ..................................................... ..... ............................

- Адреса споживача(ів) ................................................... ... ................................................ ... ......................
... ...................... ..................................................... ..................................................... ..... .................................
... ............. ......................................................... ......................................................... ....... .................................

- Підпис споживача (споживачів) (тільки якщо форма надсилається в паперовому вигляді)
................................... .... .............................................. .... .............................................. .... ........................
... ................... ...... ............................................ ...... ............................................ ...... .................................

- Дата ... ............................................. .. ................................................ .. ............

(*) Вилучити необхідне.